ขั้นตอนการเข้าดูผลสอบชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศาสตร์ (ภาคทฤษฎี/อบรมเข้ม)

1. เข้าไปที่เว็บไซต์   https://regis.stou.ac.th/STOU/login.jsp 

    กรอกข้อมูล User Name (รหัสนักศึกษา) / Password (รหัสผ่าน) และคลิกเข้าสู่ระบบ

2. เลือกเมนู “สอบถามข้อมูลการลงทะเบียนเรียน”

3. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล และสาขาวิชา

ภาพตัวอย่างข้อมูลในระบบ

4. เลือกไปที่ “รหัสชุดวิชา 60499 ประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศาสตร์” ที่นักศึกษาลงทะเบียนใน ปี/ภาค นั้น คำอธิบายผลสอบทั้ง 2 ส่วน (ภาคทฤษฎี/ภาคปฏิบัติ) อยู่ในกรอบตารางตามภาพ

ภาพตัวอย่างผลสอบชุดวิชา 60499     

     การตัดสินผลการสอบเพื่อประเมินผลการศึกษาชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้
           (1) การสอบผ่าน นักศึกษาต้องสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติได้คะแนนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
           (2) กรณีที่ผลคะแนนของภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติรวมกันแล้วไม่ผ่าน ให้เก็บคะแนนของภาคทฤษฎีหรือภาคปฏิบัติที่ได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของส่วนนั้นไว้
                 (ก) ในกรณีที่สอบไล่ไม่ผ่านภาคทฤษฎีต้องลงทะเบียนสอบซ่อมและเข้าสอบซ่อมเฉพาะภาคทฤษฎีแล้วนำคะแนนที่ได้มารวมกับคะแนนภาคปฏิบัติหากยังสอบไม่ผ่านอีกต้องลงทะเบียนเรียนชุดวิชานั้นใหม่แต่ให้สอบเฉพาะภาคทฤษฎี เพื่อนำคะแนนที่ได้มารวมกับคะแนนภาคปฏิบัติจนกว่าจะสอบผ่าน ตามที่กำหนดในข้อ (1)
                 (ข) ในกรณีที่สอบไล่ไม่ผ่านภาคปฏิบัติต้องลงทะเบียนสอบซ่อมและเข้าสอบซ่อมเฉพาะภาคปฏิบัติแล้วนำคะแนนที่ได้มารวมกับคะแนนภาคทฤษฎีหากยังสอบไม่ผ่านอีกต้องลงทะเบียนเรียนชุดวิชานั้นใหม่แต่ให้สอบเฉพาะภาคปฏิบัติเพื่อนำคะแนนที่ได้มารวมกันกับคะแนนภาคทฤษฎีจนกว่าจะสอบผ่าน ตามที่กำหนดในข้อ (1)        
            กรณีที่ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพใดมีการประกาศใช้เอกสารการสอนฉบับปรับปรุงแล้ว ปรากฏว่านักศึกษายังสอบไม่ผ่าน ให้ลงทะเบียนเรียนชุดวิชานั้นใหม่และต้องสอบให้ผ่านทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติใหม่เว้นแต่นักศึกษาที่ได้ลงทะเบียนสอบซ่อมไว้ก่อนประกาศใช้เอกสารการสอนฉบับปรับปรุงให้มีสิทธิสอบซ่อมนั้นก่อน

หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสินผลการสอบ

  • ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสินผลการสอบ เพื่อประเมินผลการศึกษาชุดวิชาเชิงปฏิบัติและชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ พ.ศ. 2556 คลิก