ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล สำนักการศึกษาต่อเนื่อง ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตร ปี 2565 ปริญญาตรีรุ่นที่ 121 (รหัสรุ่น 6652) และปริญญาโท โครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา รุ่นที่ 39 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2565

ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล สำนักการศึกษาต่อเนื่อง ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตร ปี 2565 ปริญญาตรีรุ่นที่ 121 (รหัสรุ่น 6652) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.stou.ac.th/study/sumrit/Learn/page3.html และปริญญาโท โครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา รุ่นที่ 39 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.stou.ac.th/study/sumrit/Education/Edu.asp ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2565

Continue Readingฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล สำนักการศึกษาต่อเนื่อง ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตร ปี 2565 ปริญญาตรีรุ่นที่ 121 (รหัสรุ่น 6652) และปริญญาโท โครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา รุ่นที่ 39 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2565