สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์จัดอบรมเข้ม ชุดวิชา 60796 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตเศรษฐศาสตร์ให้กับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ระหว่างวันที่ 15 – 18 มิถุนายน 2566 ณ ห้อง 231-232 อาคารสัมมนา 2 ชั้น 2 มสธ. และศึกษาดูงาน

26-06-2023-2

Continue Readingสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์จัดอบรมเข้ม ชุดวิชา 60796 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตเศรษฐศาสตร์ให้กับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ระหว่างวันที่ 15 – 18 มิถุนายน 2566 ณ ห้อง 231-232 อาคารสัมมนา 2 ชั้น 2 มสธ. และศึกษาดูงาน

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์จัดอบรมเข้ม ชุดวิชา 60499 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศาสตร์ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 ให้กับนักศึกษาปริญญาตรี วันที่ 9 -13 มิถุนายน 2566 ณ ห้อง 4022-3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

26 -06-2023-1

Continue Readingสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์จัดอบรมเข้ม ชุดวิชา 60499 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศาสตร์ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 ให้กับนักศึกษาปริญญาตรี วันที่ 9 -13 มิถุนายน 2566 ณ ห้อง 4022-3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช