สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์จัดอบรมเข้ม ชุดวิชา 60796 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตเศรษฐศาสตร์ให้กับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ระหว่างวันที่ 15 – 18 มิถุนายน 2566 ณ ห้อง 231-232 อาคารสัมมนา 2 ชั้น 2 มสธ. และศึกษาดูงาน