สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์จัดอบรมเข้ม ชุดวิชา 60499 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศาสตร์ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 ให้กับนักศึกษาปริญญาตรี วันที่ 9 -13 มิถุนายน 2566 ณ ห้อง 4022-3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช