ขั้นตอนการจัดทำ มคอ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คลิกที่นี่

 

ขั้นตอนการบริการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา/ผู้สนใจเป็นนักศึกษาทางโทรศัพท์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คลิกที่นี่