วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้บริการการจัดการเรียนการสอนชุดวิชาด้านเศรษฐศาสตร์
  2. เพื่อให้บริการทางวิชาการแก่ประชาชนในรูปของการเผยแพร่ความรู้และการศึกษาต่อเนื่อง
  3. เพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาความรู้ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
  4. เพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริม และสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม
  5. เพื่อพัฒนาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ให้มีความพร้อมในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล

วิสัยทัศน์

เป็นสาขาวิชาที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาทางไกลเพื่อการพัฒนาและเผยแพร่ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์สู่สังคม

พันธกิจ

  • ด้านการเรียนการสอน : พัฒนาการเรียนการสอนและเพิ่มความเข้มแข็งทางวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ในระดับชาติและนานาชาติ
  • ด้านการวิจัย : พัฒนาการวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน สังคม ประเทศ
  • ด้านบริการวิชาการฯ : บริการวิชาการแก่สังคมเชิงบูรณาการโดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน สังคม
  • ด้านทำนุบำรุงฯ : บูรณาการด้านเศรษฐศาสตร์เพื่อการส่งเสริมสนับสนุนงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
  • ด้านพัฒนาองค์กร : พัฒนาองค์กรสู่การบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีผลสัมฤทธิ์สูงและมีธรรมาภิบาล