วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้บริการการจัดการเรียนการสอนชุดวิชาด้านเศรษฐศาสตร์
  2. เพื่อให้บริการทางวิชาการแก่ประชาชนในรูปของการเผยแพร่ความรู้และการศึกษาต่อเนื่อง
  3. เพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาความรู้ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
  4. เพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริม และสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม
  5. เพื่อพัฒนาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ให้มีความพร้อมในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล

วิสัยทัศน์

เป็นสาขาวิชาที่ใช้เทคโนโลยีระบบการศึกษาทางไกลเพื่อการพัฒนาและเผยแพร่ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์สู่สังคม

พันธกิจ

  1. ด้านการเรียนการสอน : จัดให้มีการศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์และเพิ่มความเข้มแข็งทางวิชาการ
  2. ด้านการวิจัย : วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์สู่ชุมชนและสังคมในระดับชาติและนานาชาติ
  3. ด้านบริการวิชาการฯ : บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อบูรณาการความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม
  4. ด้านทำนุบำรุงฯ : เรียนรู้ อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน และเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม
  5. ด้านพัฒนาองค์กร : พัฒนาองค์กรที่มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล