ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

              ประจำปีการศึกษา 2562

ประจำปีการศึกษา 2561

ประจำปีการศึกษา 2560

ประจำปีการศึกษา 2559

ประจำปีการศึกษา 2558

ประจำปีการศึกษา 2557

ประจำปีการศึกษา 2556

ประจำปีการศึกษา 2555

ประจำปีการศึกษา 2554

ประจำปีการศึกษา 2553

ประจำปีการศึกษา 2552

ประจำปีการศึกษา 2551

ประจำปีการศึกษา 2550

ประจำปีการศึกษา 2549