ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรี ผาสุข

ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูดินันท์ อดิทิพยางกูร

รองประธานกรรมการประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

อาจารย์ ดร.วสุ สุวรรณวิหค

เลขานุการประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์