พัชรี ผาสุข, วุฒิภาค พูลบัว. (2566). การกำหนดราคาค่าผ่านทางที่ชดเชยผลกระทบภายนอกต่อสังคมของโครงการมอเตอร์เวย์สายนครปฐม – ชะอำ.
      สนับสนุนโดยทุนวิจัยสถาบัน, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (Download)

ปิยะศิริ เรืองศรีมั่น. (2565). การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารและอาหารแปรรูปของสินค้าสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับ 5 ดาว และระดับ 4 ดาว ในจังหวัดราชบุรี. สนับสนุนโดย
       ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน (โครงการบริการวิชาการแก่สังคม อิงรูปแบบวิจัย), มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (Download)

พัชรี ผาสุข, เฉลิมพล จตุพร, ภูดินันท์ อดิทิพยางกูร, วสุ สุวรรณวิหค, อดิเรก วัชรพัฒนกุล. (2565). การศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
       วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ประยุกต์สำหรับผู้ประกอบการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สนับสนุนโดยทุนวิจัยสถาบัน, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (Download)

พิทักษ์ ศรีสุขใส. (2565). แบบจำลองราคาหลักทรัพย์และกิจกรรมทางเศรษฐกิจของกิจการ. สนับสนุนโดยอุดหนุนการวิจัยทุนวิชาการ, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (Download)

เรวดี จรุงรัตนาพงศ์. (2565). การจัดการทรัพยากรประมงอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน: การจัดสรรทรัพยากรกันเองหรือการกำกับด้วยกฎระเบียบ?. สนับสนุนโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

อภิญญา วนเศรษฐ. (2565). ผลกระทบของหนี้ครัวเรือนต่อเสถียรภาพทางการเงินและการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทย. สนับสนุนโดยทุนวิจัยวิชาการ, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (Download)

อภิญญา วนเศรษฐ. (2565). นโยบายอัตราแลกเปลี่ยนกับปัญหาดุลการค้าในประเทศไทย. สนับสนุนโดยทุนวิจัยวิชาการ, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (Download)

พิทักษ์ ศรีสุขใส และคณะ. (2564). โครงการศึกษาแนวทางการแก้ไขปรับปรุงและจัดทำร่างประกาศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์การอนุญาต และกำกับดูแลการประกอบกิจการ
       กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์. เสนอต่อสำนักงาน กสทช.

Jarungrattanapong, R. and Lindahl, T. (2021). Improving strategies for dealing with increasing resource scarcity and variability in small scale fisheries.
       To The Royal Swedish Academy of Sciences/ and The Beijer Institute of Ecological Economics. (Download)

สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์, กรรณิการ์ ธรรมพานิชวงค์, อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา, ศิวัช พงษ์เพียจันทร์, วิษณุ อรรถวานิช, เรวดี จรุงรัตนาพงศ์, สมโภค กิ่งแก้ว, พร้อมพัฒน์ ภูมิวัฒน์,
       สุนทร ตันมันทอง, อนันต์ วิชิตานันท์. (2564). โครงการวิเคราะห์ทางเลือกทางนโยบายในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ในภาคขนส่งและยานยนต์.
       โดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) เสนอต่อ สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย. (ปก) (Download1) (Download2) (Download3)

สมบัติ พันธวิศิษฏ์, สมพจน์ กรรณนุช, ไพทูล สีใส, เฉลิมพล จตุพร, วสุ สุวรรณวิหค. (2564). การศึกษา วิเคราะห์โครงสร้างราคาผลปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มทั้งระบบ. รายงานผลการศึกษา
       ฉบับสมบูรณ์ (สัญญาเลขที่ 157/2563). มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เสนอต่อกรมการค้าภายใน กระทรวง พาณิชย์. 

มนูญ โต๊ะยามา, วสุ สุวรรณวิหค. (2563). การดำเนินการตามนโยบายและมาตรการการเคลื่อนย้ายแรงงานและสมรรถนะแรงงาน และนัยของนโยบายสมรรถนะแรงงานต่อ
       การศึกษาระบบเปิดในอาเซียน:กรณีศึกษาประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. สนับสนุนโดยกองทุนวิจัยด้านการศึกษาทางไกล,
       มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (Download)

พิทักษ์ ศรีสุขใส, มนูญ โต๊ะยามา, รัฐวิชญญ์ จิวสวัสดิ์ และปรัชญ์ ปราบปรปักษ์. (2563). ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในจังหวัดที่มีรายได้ต่ำ.
       สนับสนุนโดยกองทุนวิจัยวิชาการ, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (Download)

พิทักษ์ ศรีสุขใส. (2563). แบบจำลองการกำหนดราคายางพาราและการประยุกต์ใช้กับเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา.  สนับสนุนโดยกองทุน  รัตนโกสินทร์สมโภช 200 ปี,
       มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (Download)

อภิญญา วนเศรษฐ, เฉลิมพล จตุพร. (2563). โครงสร้างราคาและการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงราคา ตลาดโลก: กรณีข้าวและราคายางพารา. สนับสนุนโดยกองทุน
       รัตนโกสินทร์สมโภช 200 ปี, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (Download)

อภิญญา วนเศรษฐ, พอพันธ์ อุยยานนท์ และนารีรัตน์ สีระสาร (2562). การจัดการห่วงโซ่อุปทานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มของข้าวอินทรีย์ ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย
       จากงบประมาณแผ่นดิน ผ่านสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (Download)

อภิญญา วนเศรษฐ. (2562). แนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ: กรณีการท่องเที่ยวชมหิ่งห้อย อ. อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก
       งบประมาณแผ่นดิน ผ่านสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (Download)

มนูญ โต๊ะยามา และวสุ สุวรรณวิหค. (2561). นโยบายการเคลื่อนย้ายแรงงานในอาเซียน: กรณีศึกษาประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว.
       รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. เผยแพร่ผลงานในฐานข้อมูลการวิจัย ห้องสมุดวิจัยออนไลน์. (Download)  

มนูญ  โต๊ะยามา และคณะ (2561). รายงานวิจัยเรื่อง “การประเมินหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช” นนทบุรี:
       สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. เผยแพร่ผลงานในฐานข้อมูลวิจัยห้องสมุดวิจัยออนไลน์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (Download)

มนูญ  โต๊ะยามา ใน วสุ  สุวรรณวิหค และคณะ (2561). รายงานวิจัยเรื่อง “การประเมินหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช”
       นนทบุรี: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. เผยแพร่ผลงานในฐานข้อมูลวิจัยห้องสมุดวิจัยออนไลน์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (Download)

อภิญญา วนเศรษฐ. (2561). บทบาทการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน
       ผ่านสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. (Download)

อภิญญา วนเศรษฐ. (2561). เกษตรพันธะสัญญาในรูปแบบสหกรณ์เพื่อความมั่นคงทางรายได้ของเกษตรกรรายย่อย ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน
       ผ่านสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. (Download)

Nabangchang, O., Limthong, P., Srisawaluck, E., Ngamsom, W., Jarungrattanapong, R. and Buddhawongsa, P. (2017).
       Economics, Institutions, and Legal Aspect of Land Degradation Problem in Southeast Asia: Gap analysis
       towards a Land Degradation Neutral World. Final report. Economy and Environment Program for
       Southeast Asia: 2017.

พอพันธ์ อุยยานนท์, ศิริพร สัจจานันท์, อภิญญา วนเศรษฐ และฐิติมา โห้ลำยอง. (2560). การคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม : กรณีศึกษาพื้นที่การปลูกทุเรียน จังหวัดนนทบุรี ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก
       งบประมาณแผ่นดิน ผ่านสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. (Download)

ปิยะศิริ เรืองศรีมั่น. (2559). หัวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารและอาหารแปรรูปของสินค้าสุดยอด หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับ 5 ดาว
       และระดับ 4 ดาว ในจังหวัดราชบุรี

พัชรี ผาสุข. (2559). ศักยภาพ บทเรียน นัยยะเพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
       มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (งบแผ่นดิน)

Srisuksai, P. (2016). Efficiency and Effectiveness of the Thailand Village Fund : Evidence from Maehongson, Kalasin
       and Samutsongkhram province, funded by Institute for Research and Development, Sukhothai Thammathirat
       Open University, 2016.

Srisuksai, P. (2016). The well-being Indication Comparison of People in Three Southern Border Provinces and People
       in Eastern of Thailand, funded by The Office of National Research Council of Thailand, 2016.

พิทักษ์ ศรีสุขใส. (2559). การประเมินหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ภายใต้การสนับสนุนทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

เรวดี จรุงรัตนาพงศ์ และวรวรรณ ชาญด้วยวิทย์. (2559). กลไกการส่งเสริมความยั่งยืนของกองทุนสวัสดิการชุมชน โดยเสนอต่อ สำนักงานกองทุนสนับสนุน
       การสร้างเสริมสุขภาพ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย: 2559.

jarungrattanapong, R., Mahasuweerachai, P. and Nabangchang, O. (2016). Payment for Ecosystem Services for Thailand
       and Lao PDR. EEPSEA SRG Report No. 2016-SRG3. Economy and Environment Program for Southeast Asia, Laguna,
       Philippines: 2016.(Download)

อภิญญา วนเศรษฐ. (2559). การเปิดเสรีทางการเงินกับการพัฒนาเศรษฐกิจ: แนวทางที่เหมาะสมในประเทศไทย ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก งบประมาณแผ่นดิน
       ผ่านสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. (Download)

พัชรี ผาสุข. (2558). ประสิทธิภาพการสืบพันธุ์และผลลัพธ์ทางเศรษฐศาสตร์ของการใช้โปรแกรมการเหนี่ยวนำการเป็นสัดโคนม ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
       มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (งบแผ่นดิน).

พัชรี ผาสุข. (2558). แบบจำลองการส่งผ่านราคาสินค้าจีนต่อราคาสินค้าไทย กรณีศึกษา: การค้าชายแดนระหว่างด่านท่าเสด็จ อ.เมืองหนองคาย ประเทศไทย และด่านท่าเดื่อ นครหลวง
       เวียงจันทน์ สปป. ลาว (กำลังดำเนินการ) ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (งบแผ่นดิน).

พิทักษ์ ศรีสุขใส. (2015). The significance of the disparity of interest rate on exchange rate, funded by The Office of National Research
       Council of Thailand.

พิทักษ์ ศรีสุขใส. (2015). The Rubber Pricing Model and its Application to Rubber Farmer, funded by The Office of National Research Council
       of Thailand.

มนูญ โต๊ะยามา, สมบัติ พันธวิศิษฏ์, อภิญญา วนเศรษฐ และรัชนี โตอาจ. (2558). ชุมชนกับการจัดการอุทกภัยธรรมชาติ: กรณีศึกษาชุมชนลุ่มน้ำเจ้าพระยาและท่าจีน
       ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (Download)

พอพันธ์ อุยยานนท์, อภิญญา วนเศรษฐ และรัชนี โตอาจ. (2558). เกษตรพันธะสัญญากับความมั่นคงทางรายได้ของเกษตรกร: กรณีการเลี้ยงไก่และหมูในเขตภาคกลาง
       ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ผ่านสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. (Download)

เฉลิมพล จตุพร. (2557). การวิเคราะห์ผลกระทบตัวแปรเชิงมหภาคต่อสินค้าเกษตรที่สำคัญของไทย. รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการภายใต้ข้อเสนองานนวัตกรรมของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
       กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.

Jarungrattanapong, R. and Boonmanunt, S. (2014). Altruism, Trust and Cooperation: Other-regarding Behavior and Cooperative activities
       in Thailand, Economy and Environment Program for Southeast Asia, Laguna, Philippines: 2014.

อภิญญา วนเศรษฐ. (2557). การศึกษานโยบายและมาตรการรักษาเสถียรภาพราคายางพาราของประเทศไทยด้วยกองทุนรักษาเสถียรภาพราคาและแนวทางที่เหมาะสมในการจัดตั้ง
       ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. (Download)

ศิริพร สัจจานันท์, พอพันธ์ อุยยานนท์, อภิญญา วนเศรษฐ และปภาศรี บัวสวรรค์. (2557). การคุ้มครองแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย: กรณีศึกษา จ.นนทบุรี
       ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ผ่านสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. (Download)

พิทักษ์ ศรีสุขใส. (2013). The Factors Affect on Mechanism of Thai Rice Pricing in 2013. funded by The Office of National Research Council
       of Thailand.

อภิญญา วนเศรษฐ. (2556). โครงการศึกษาค่าธรรมเนียมป้อนไฟและส่วนเพิ่มการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังน้ำ ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.

พิทักษ์ ศรีสุขใส. (2555). การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนชุดวิชา 60424 ทฤษฎีและนโยบายการเงิน, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

อภิญญา วนเศรษฐ. (2555). ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราแลกเปลี่ยนและราคา ภายใต้กรอบทฤษฎีความเท่าเทียมกันของอำนาจซื้อ: กรณีประเทศไทย และประเทศคู่ค้าที่สำคัญ
       ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (Download)

พอพันธ์ อุยยานนท์. (2554). ปัญหารากเหง้าของความขัดแย้งและแนวทางสู่ความปรองดอง: โครงสร้างอำนาจที่ไม่เท่าเทียมกันในสังคมไทย ได้รับทุนสนับสนุนจากคณะกรรมการอิสระตรวจสอบ
       และค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ (คอป). ในฐานะ นักวิจัย (โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ เป็นหัวหน้าโครงการ) พ.ศ.2554.

พอพันธ์ อุยยานนท์. (2554). การบริหารจัดการรายได้จากการพนัน: ศึกษากรณี สหราชอาณาจักร ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา ได้รับทุน สนับสนุนจากมูลนิธิสดศรีสฤษดิ์วงศ์ ในฐานะนักวิจัย
       (โดยมี ดร.ธีรารัตน์พันทวี เป็นหัวหน้าโครงการ) พ.ศ.2554.

พัชรี ผาสุข. (2554). การศึกษาห่วงโซ่อุปทานมันสำปะหลัง ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ แหล่งเงินทุน: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ปี 2554.

พิทักษ์ ศรีสุขใส. (2554). Obesity with Optimal Health Investment and Intervention, funded by The Office of National Research Council of
       Thailand, 2011-2012.

พิทักษ์ ศรีสุขใส. (2554). Asset Pricing Model with Stock Market Liquidity, funded by Institute for Research and Development,
       Sukhothai Thammathirat Open University, 2011.

Jarungrattanapong, R. and Manasboonphempool, A. (2011). Adaptive Capacity of Households and Institutions in Dealing with Floods in
       Chiang Mai, Thailand, Economy and Environment Program for Southeast Asia, Singapore: 2011.

Hermi D. Francisco, C.D. Predo, Areeya Manasboonphempool, P. Tran, Rawadee Jarungrattanapong, B.D. The, L. Pealba, N.P. Tuyen,
       T.H. Tuan, D. Elazegui, Y. Shen, and Z. Zhu. (2011). Determinants of household decisions on adaptation to extreme climate
       events in Southeast Asia, Economy and Environment Program for Southeast Asia, Laguna, Philippines: 2011.

อภิญญา วนเศรษฐ. (2554). โครงการการศึกษาการจ่ายค่าทดแทนการรอนสิทธิ์ในทรัพย์สินของประชาชนจากระบบโครงข่ายพลังงาน ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการ
       กำกับกิจการพลังงาน.

อรพรรณ ณ บางช้าง, อัจฉรี ชไตน์มึลเลอร์, เรวดี จรุงรัตนาพงศ์ และกัญญา สุทัศน์. (2554). องค์ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เสนอต่อ สำนักอนุรักษ์
       ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรุงเทพฯ: 2554. (Download)

รัชนี โตอาจ. (2553). ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการสร้างความยั่งยืนของงานหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาพื้นเมือง : กรณีบ้านเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุน
       รัตนโกสินทร์สมโภช 200 ปี (หัวหน้าโครงการ) ปี 2553. (Download)

พอพันธ์ อุยยานนท์. (2552). เกษตรพันธะสัญญา: ผลตอบแทน ความเสี่ยง และ ความเป็นธรรม” ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
       (ในฐานะผู้จัดการโครงการ) พ.ศ.2552.

พัชรี ผาสุข. (2552). โครงการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว จ. อุดรธานี จ.หนองคาย และ จ. เลย แหล่งเงินทุน: สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ
        อบจ. อุดรธานี ปี 2552.

พัชรี ผาสุข. (2552). โครงการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว อ. หนองหาน – อ. กุมภวาปี จ. อุดรธานี แหล่งเงินทุน: สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ
        อบจ. อุดรธานี ปี 2552.

มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด, เบญวรรณ ฤกษ์เกษม, กอบกุล รายะนาคร, ยุวดี คาดการณ์ไกล, กฤติยาพร วงษา, พรเพ็ญ วิจักษณ์ประเสริฐ และ เรวดี จรุงรัตนาพงศ์. (2552). โครงการจัดทำ
        แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ. เสนอต่อ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
        และสิ่งแวดล้อม กรุงเทพฯ: 2552.

พัชรี ผาสุข (2551). การศึกษาหาทำเลที่ตั้งศูนย์การกระจายสินค้าที่เหมาะสมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย เพื่อการบริหารระบบโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดของอุตสาหกรรมยางพารา:
       สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.).

พัชรี ผาสุข. (2551). โครงการศึกษาเปรียบเทียบการค้าชายแดน กรณีศึกษา: ด่านหนองคาย ด่านช่องเม็ก และด่านนครพนม แหล่งเงินทุน: สถาบันยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

ปิยะศิริ เรืองศรีมั่น. (2550). หัวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง การติดตามบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เสนอมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

พัชรี ผาสุข. (2550). การวิเคราะห์อำนาจทางการตลาดของพ่อค้าคนกลางในตลาดยางพารา กรณีศึกษาตลาดยางพารา จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองคาย แหล่งเงินทุน: สำนักงานกองทุน
       สนับสนุนการวิจัย (สกว.) ปี 2550. (Download)

Jarungrattanapong, R. and Manasboonphempool, A. (2007). Adaptation strategies for coastal erosion: A case study of the communities
       in Bang Khun Thian, Bangkok, Economy and Enviornment Program for Southeast Asia, Singapore: 2007.

ปิยะศิริ เรืองศรีมั่น. (2549). หัวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง การติดตามมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เสนอมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

อภิชิต รัตนโกเมศ, พัชรี ผาสุข, พัชฎาภรณ์ แสงทามาต และสามารถ ปิติพัฒน์. (2549). การนำระบบการจัดการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานมาใช้กับผู้ประกอบการ OTOP
       ของจังหวัดอุดรธานี ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี.

อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา, วราภรณ์ ปัญญาดี, อัจฉรี ชไตน์มึลเลอร์, ทิพวัลย์ แก้วมีศรี, เรวดี จรุงรัตนาพงศ์, ปริญญารัตน์ เลี้ยงเจริญ, พิศสม มีถม, วินัย สืบแสง และธัญวรรณ เหมพนม.
       (2549). โครงการจัดลำดับความสำคัญของปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. เสนอต่อ มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
       กรุงเทพฯ: 2549.

Israngkura, A., Steinmueller, A. and Jarungrattanapong, R. (2006). Prioritizing Environmental Problems with Environmental Costs,
       National Health Foundation and Thailand Development Research Institute, Bangkok: 2006.

ปิยะศิริ เรืองศรีมั่น. (2548). โครงการวิจัย เรื่อง การติดตามมหาบัณฑิตเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นักวิจัย เสนอ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

ปิยะศิริ เรืองศรีมั่น. (2548). โครงการวิจัย เรื่อง โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดหลักสูตรระดับปริญญาโท แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
       นักวิจัย เสนอ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

ปิยะศิริ เรืองศรีมั่น. (2547). โครงการวิจัย เรื่อง โครงการศึกษานโยบายและมาตรการการค้าเชิงรุก กรณีศึกษาอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง นักวิจัย เสนอ กระทรวงพาณิชย์.

ปิยะศิริ เรืองศรีมั่น. (2547). โครงการวิจัย เรื่อง การประเมินหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นักวิจัย เสนอ
       มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

ปิยะศิริ เรืองศรีมั่น. (2547). โครงการย่อย : ผลิตภัณฑ์อาหารสมุนไพรไทยในเชิงเศรษฐกิจ ในโครงการวิจัย เรื่องภูมิปัญญาไทยในมิติอาหารสมุนไพรเพื่อสุขภาพ นักวิจัย
       เสนอ สถาบันวิจัยและพัฒนา.

อัจฉรี ชไตน์มึลเลอร์, เรวดี จรุงรัตนาพงศ์ และปนัดดา กัลปพฤกษ์. (2547). ยุทธศาสตร์และแนวทางในการเตรียมความพร้อมของภาคอุตสาหกรรมไทย อันเนื่องมาจากการเจรจา WTO
       รอบใหม่ที่กรุงโดฮา: สิ่งแวดล้อม. เสนอต่อ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กรุงเทพฯ: 2547. (Download)

อัจฉรี ชไตน์มึลเลอร์, อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา, ปริญญารัตน์ เลี้ยงเจริญ, พิศสม มีถม, เรวดี จรุงรัตนาพงศ์ และวินัย สืบแสง. (2547). รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม
       พ.ศ. 2547. เสนอต่อ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรุงเทพฯ: 2547.

ปิยะศิริ เรืองศรีมั่น. (2546). โครงการวิจัย เรื่อง การประเมินหลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 1 ของสถาบันพระปกเกล้า นักวิจัย เสนอ สถาบันพระปกเกล้า.

พอพันธ์ อุยยานนท์. (2546). เศรษฐกิจชุมชนหมู่บ้านไทยภาคกลาง พ.ศ. 2488-2545 ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัย
       เศรษฐกิจชุมชนหมู่บ้านไทย โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรทิพย์ นาถสุภา เป็นหัวหน้าชุดโครงการ.

อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา, จักรพันธ์ สุทธิรัตน์, ยุวดี คาดการณ์ไกล, ฉันทนา ผดุงทศ, สมชาย หาญหิรัญ, อุดมศักดิ์ ศีลประชาวงศ์, อุดมศักดิ์ ศีลประชาวงศ์, ทิพวัลย์ แก้วมีศรี,
       ปริญญารัตน์ เลี้ยงเจริญ, พิศสม มีถม และเรวดี จรุงรัตนาพงศ์. (2546). การจัดทำแผนแม่บททางด้านเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม และการฟื้นฟูที่ทำเหมืองเพื่อการพัฒนาทรัพยากรธรณี
       ในเขตเศรษฐกิจแร่ตะกั่ว จังหวัดกาญจนบุรี. เสนอต่อ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม กรุงเทพฯ: 2546. (Download)

มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด, อัจฉรี ศัสตรศาสตร์, อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา, ทิพวัลย์ แก้วมีศรี, สมบัติ แซ่แฮ, พิศสม มีถม, ปริญญารัตน์ เลี้ยงเจริญ, ผการัตน์ เพ็งสวัสดิ์,
       พรเพ็ญ วิจักษณ์ประเสริฐ และเรวดี จรุงรัตนาพงศ์. (2545). รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ปี พ.ศ. 2544. เสนอต่อ สำนักงานนโยบายและ
       แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพฯ : 2545.

อัจฉรี ศัสตรศาสตร์, มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด, อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา, พรเพ็ญ วิจักษณ์ประเสริฐ, ทิพวัลย์ แก้วมีศรี, สมบัติ แซ่แฮ, เรวดี จรุงรัตนาพงศ์, พิศสม มีถม, ผการัตน์ เพ็งสวัสดิ์
       และปริญญารัตน์ เลี้ยงเจริญ. (2545). รายงานการศึกษารูปแบบการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์โครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก. เสนอต่อ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
       และสังคมแห่งชาติ กรุงเทพฯ: 2545.

ปิยะศิริ เรืองศรีมั่น. (2544). โครงการวิจัย เรื่อง การติดตามบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หลักสูตรเศรษฐศาสตร-บัณฑิต นักวิจัยเสนอมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

นิมิตชัย สนิทพันธุ์, ยงยุทธ แฉล้มวงษ์, ณรงค์ ป้อมหลักทอง, อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา และเรวดี จรุงรัตนาพงศ์. (2544). แผนแม่บทการจรจร ปี พ.ศ. 2545 – 2549 เสนอต่อ
       สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม กรุงเทพฯ: 2544.

มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด, จิราภรณ์ แผลงประพันธ์, เรวดี จรุงรัตนาพงศ์, ชณัฐฐา อยู่เสนาสน์, ปริญญารัตน์ เลี้ยงเจริญ, พิศสม มีถม, สมบัติ แซ่แฮ และสมเกียรติ เรืองจันทร์. (2543).
       ผลกระทบทางสังคมจากวิกฤติทางการเงินของเอเชีย. สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย กรุงเทพฯ: 2543.

มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด, จิราภรณ์ แผลงประพันธ์, พรเพ็ญ วิจักษณ์ประเสริฐ, เรวดี จรุงรัตนาพงศ์, ชณัฐฐา อยู่เสนาสน์, ปริญญารัตน์ เลี้ยงเจริญ, พิศสม มีถม, สมบัติ แซ่แฮ
       และสมเกียรติ เรืองจันทร์. (2543). รายงานการศึกษาการประเมินผลกระทบในเชิงคุณภาพด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมต่อผลกระทบทางสังคมของวิกฤติเศรษฐกิจ
       ของประเทศไทย ภายใต้โครงการลงทุนเพื่อสังคม. เสนอต่อ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรุงเทพฯ: 2543.

อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา, เรณู สุขารมณ์, โสมสกาว เพชรานนท์, ชณัฐฐา อยู่เสนาสน์, เรวดี จรุงรัตนาพงศ์ และผการัตน์ เพ็งสวัสดิ์. (2543). การพัฒนาเครื่องมือเพื่อประเมิน
       ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม. เสนอต่อ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพฯ: 2543.

ปิยะศิริ เรืองศรีมั่น. (2542). โครงการวิจัย เรื่อง การปรับตัวเพื่อการแข่งขันภายใต้องค์การการค้าโลก นักวิจัย เสนอ หอการค้าไทย.

มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด, วราภรณ์ ปัญญาดี, สาธิต จรรยาสวัสดิ์, เรวดี จรุงรัตนาพงศ์, ทิพวัลย์ แก้วมีศรี และจักรี จักรีฐาจะวรี. (2542). โครงการจัดอันดับความสำคัญของปัญหา
       ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย ดร. สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย กรุงเทพฯ: 2542.

ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์, จิราภรณ์ แผลงประพันธ์, ชณัฐฐา อยู่เสนาสน์, เรวดี จรุงรัตนาพงศ์ และทิพวัลย์ แก้วมีศรี. (2541). ลักษณะการกระจายภาระและประโยชน์ด้านการคลัง และภาระภาษีอากร
       ในประเทศไทย เสนอต่อ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง กรุงเทพฯ: 2541.

พอพันธ์ อุยยานนท์. (2540). สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์กับเศรษฐกิจไทย ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานกองทุน สนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัย
       การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเจ้าของธุรกิจในประเทศไทยหลังวิกฤติเศรษฐกิจ ปี พ.ศ.2540 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ผาสุก พงษ์ไพจิตร เป็นหัวหน้าชุดโครงการ.

มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด, ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์, เกียรติ จิวะกุล, จามรี เชียงทอง, พรเพ็ญ วิจักษณ์ประเสริฐ, อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา, จิราภรณ์ แผลงประพันธ์, เรวดี จรุงรัตนาพงศ์
       และปริญญารัตน์ เลี้ยงเจริญ. (2540). การศึกษาเพื่อจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศ. เสนอต่อ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. มีนาคม. กรุงเทพฯ: 2540.
       (Download)

มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด, สุนีย์ บุษยวิทย์, สมบัติ แซ่แฮ, จุฬารัตน์ ศิริสุขีประดิษฐ์, เรวดี จรุงรัตนาพงศ์ และปริญญารัตน์ เลี้ยงเจริญ. (2540). แผนแม่บทอุตสาหกรรม ภาค 2. เสนอต่อ
       สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กรุงเทพฯ: 2540.