งานเลขานุการกิจสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

นางสาวศิริลักษณ์ นกวอน

หัวหน้างานเลขานุการกิจ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
โทร. 0-2504-8196

นางอาภรณ์ กิจมะโน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทร. 0-2504-8199

นางสาวปานชนก ฉายเนตร์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทร. 0-2504-8197

นางวรนิธิ์ สมุทรวนิช

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทร. 0-2504-8197

5. นางสาวพรรทิพา

นางสาวพรรทิพา เทศยิ้ม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทร. 0-2504-8198

นางสาวจุฑามาศ จงศิริ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร. 0-2504-8199

นางสาวนลินทิพย์ ใจแสวง - ล่าสุด

นางสาวนลินทิพย์ ใจแสวง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร. 0-2504-8198

นายธรรมนูญ ชื่นเจริญ

พนักงานขับรถ
โทร. 0-2504-8198