งานเลขานุการกิจสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

นางสาวศิริลักษณ์ นกวอน

หัวหน้างานเลขานุการกิจ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
โทร. 0-2504-8196

นางอาภรณ์ กิจมะโน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทร. 0-2504-8199

นางสาวปานชนก ฉายเนตร์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทร. 0-2504-8197

นางวรนิธิ์ สมุทรวนิช

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทร. 0-2504-8197

นางสาวพรรทิพา เทศยิ้ม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทร. 0-2504-8198

นางสาวจารุวรรณ แย้มพราย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร. 0-2504-8199

นางสาวศุภรดา หงษ์ไทย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร. 0-2504-8198

นายอนันต์ มูลทองฟัก

พนักงานขับรถยนต์
โทร. 0-2504-8198