รายนามคณะกรรมการประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรี ผาสุข

ประธานกรรมการ

2. รองศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา วนเศรษฐ

กรรมการ

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล จตุพร

กรรมการ

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูดินันท์ อดิทิพยางกูร

กรรมการ

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี จรุงรัตนาพงศ์

กรรมการ

6. อาจารย์ ดร.วสุ สุวรรณวิหค

กรรมการและเลขานุการ

7. นางสาวศิริลักษณ์ นกวอน

ผู้ช่วยเลขานุการ

รายนามคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรี ผาสุข

ประธานกรรมการ

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูดินันท์ อดิทิพยางกูร

กรรมการ

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี จรุงรัตนาพงศ์

กรรมการ

4. อาจารย์ ดร.วสุ สุวรรณวิหค

กรรมการ

5. รองศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา วนเศรษฐ

กรรมการและเลขานุการ

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล จตุพร

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

7. นางอาภรณ์ กิจมะโน

ผู้ช่วยเลขานุการ