เฉลิมพล จตุพร, นิโรจน์ สินณรงค์, วราภรณ์ นันทะเสน, เก นันทะเสน. (2566). ความสัมพันธ์ระหว่างการท่องเที่ยวและการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย: กรณีศึกษาการเติบโตทางเศรษฐกิจ
       ในสาขาการผลิตพื้นฐาน. วารสารธุรกิจปริทัศน์, 15(1) (มกราคม – มิถุนายน 2566). (Download)

พัชรี ผาสุข, รณกร กิติพชรเดชาธร, รุจิรา สุวรรณเขต. (2566). การเปรียบเทียบพฤติกรรมผู้บริโภคต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมออนไลน์:บทเรียนจากการเปลี่ยนผ่านทางประชากร.
       วารสารธุรกิจปริทัศน์
, 15(1) (มกราคม – มิถุนายน 2566). (Download)

ชู ยิ่งวิริยะชัย, พิทักษ์ ศรีสุขใส. (2566). ความเสี่ยงทางการเงินของสหกรณ์ในประเทศไทยวารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร (BEC Journal), 18(2) (เมษายน – มิถุนายน 2566)

ภัทร์นิธิ กีรติปัณสิริคุณ, เฉลิมพล จตุพร, วสุ สุวรรณวิหค. (2565). การพยากรณ์ปริมาณส่งออกถั่วแระญี่ปุ่นของ บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด ไปประเทศญี่ปุ่น.
       วารสารการบริหารนิติบุคคลและนวัตกรรมท้องถิ่น, 8(3). (มีนาคม 2565).

รณกร กิติพชรเดชาธร, พัชรี ผาสุข. (2565). การศึกษาศักยภาพตลาด: บทเรียนจากการเก็บแบบสอบถามในตลาดการค้าไทย-จีน จังหวัดอุดรธานี. วารสารธุรกิจปริทัศน์,
       14(1) (มกราคม – มิถุนายน 2565). (Download)

มานัส จู่รัตนสาร, พิทักษ์ ศรีสุขใส. (2565). ความเสี่ยงทางการเงินของสหกรณ์ในประเทศไทยวารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร (BEC Journal), 17(3) (กรกฎาคม – กันยายน 2565)

Lindahl, T. and Jarungrattanapong, R. (2022) “Avoiding catastrophic collapse in small scale fisheries through inefficient cooperation: evidence from a framed field experiment”
          Environment and Development Economics.  https://doi:10.1017/S1355770X22000171  (Download)

Jarungrattanapong, R. (2022). “Promoting cooperation in a public good experiment through ostracism as a punishment mechanism”. Singapore Economic Review
          https://doi.org/10.1142/S021759082246002X 

ภานุวงค์ โยกุดภู,  เรวดี จรุงรัตนาพงศ์, อรพรรณ ศรีเสาวลักษณ์. (2565) บรรทัดฐานของสังคมและการควบคุมตนเองต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ในวัยผู้ใหญ่
          Chiang Mai University Journal of Economics, 26(2): 52-79. (Download)

ภีมฟ้า รัศมีเนตร, เฉลิมพล จตุพร, วสุ สุวรรณวิหค และนารีรัตน์ สีระสาร. (2564). การพยากรณ์ปริมาณการนำเข้ากาแฟของประเทศไทย: กรณีศึกษาเชิงประจักษ์ด้วยวิธีบ็อกซ์-เจนคินส์.
       Journal of Roi Kaensarn Academi, 6(8) (สิงหาคม 2564), 318-331. (Download)

จิรฐา คำรูญ, เฉลิมพล จตุพร, วสุ สุวรรณวิหค, นารีรัตน์ สีระสาร. (2564). การพยากรณ์ปริมาณและราคาส่งออกน้ำมันปาล์มดิบของประเทศไทย: กรณีศึกษาการวิเคราะห์ทางอนุกรมเวลา.
       Journal of Modern Learning Development, 6(4) (กรกฎาคม – สิงหาคม 2564), 315-329. (Download)

ภัทร จองถวัลย์, เฉลิมพล จตุพร และอภิญญา วนเศรษฐ. (2564). การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจ. Journal of Modern Learning Development, 6(1)
       (มกราคม – กุมภาพันธ์ 2564), 118 – 129. (TCI กลุ่ม 2). (Download)

สุพรรษา สร้อยยอดทอง, เฉลิมพล จตุพร, วสุ สุวรรณวิหค, ภูดินันท์ อดิทิพยางกูร. (2564). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออุปทานพืชอาหารสัตว์ในประเทศไทย: กรณีศึกษาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และถั่วเหลือง.
       วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, 12(2) (พฤษภาคม – สิงหาคม 2564), 19-32. (Download) 

ธนากร เที่ยงน้อย, พัฒนา สุขประเสริฐ และเฉลิมพล จตุพร. (2564). องค์กรชุมชนด้านการส่งเสริมอาชีพเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน. วารสารอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน, 12(1)
       (มกราคม-มิถุนายน 2564), 48-69.

สุชาดา ปอเจริญ, เฉลิมพล จตุพร และอภิญญา วนเศรษฐ. (2564). การพยากรณ์ราคาหุ้นในหมวดอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อคาดการณ์ผลตอบแทน
       จากกลยุทธ์การลงทุนถัวเฉลี่ยต้นทุน. วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ, 14(1) (มกราคม – มิถุนายน 2564), 98 – 112.

ธีรกานต์ ธรรมกิติ, เฉลิมพล จตุพร, วสุ สุวรรณวิหค, ฐิรัตติกาล วสุประสาท. (2564). ปัจจัยที่มีผลต่อสัดส่วนรายจ่ายงบลงทุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดลำปาง.
       เผยแพร่ผลงานใน หนังสือประมวลบทความ การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาการจัดการ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 8, วันที่ 9 ตุลาคม 2564
       มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

ปรมัตตจ์ ใสสอาด, เฉลิมพล จตุพร, มนูญ โต๊ะยามา. (2564). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการผลิตข้าวสังข์หยดของเกษตรกรในอำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง. วารสารสหวิทยาการมนุษยศาสตร์
       และสังคมศาสตร์
, 4(1) (มกราคม – เมษายน 2564), 25-37. (TCI กลุ่มที่ 2). (Download)

Charoenrit, P. P., Jatuporn, C., Pantavisid, S., Suvanvihok, V., and Rueangrit, P. (2021). Testing For Price Transmission in Thailand’s Oil Palm and Palm Oil Markets:
       An Empirical Study Using Time Series Analysis. International Journal of Agricultural Extension, 9(3) (September – December 2021), 451-459. (Download)

Thongkaew, S., Jatuporn, C., Sukprasert, P., Rueangrit, P., Tongchure, S. (2021). Factors affecting the durian production of farmers in the eastern region of Thailand.
       International Journal of Agricultural Extension, 9(2) (August 2021), 285-293.

Tanong, K., Jatuporn, C., Suvanvihok, V., Seerasarn, N. (2021). Forecasting import demand for soybean meal in Thailand using Box-Jenkins method. Journal of
       Hunan University Natural Sciences
, 48(5) (May 2021), 58-65.

Muangsrisun, D., Jatuporn, C., Seerasarn, N., and Wanaset, A. (2021). Factors Influencing Farm-Gate Shrimp Prices in Thailand: An Empirical Study Using the
       Time Series Method. Journal of Asian Finance, Economics and Business, 8(5) (May 2021), 769-775. (E-ISSN 2288-4645) (Scopus Q3) (Download)

Tongchure, S., Sukprasert, P., Chaodee, J., Jatuporn, C. (2021). Thai traditional bent tree development by mother of Cocoa (Gliricidia sepium). International
       Journal of Agricultural Technology
, 17(1) (January 2021), 363-374. (TCI กลุ่มที่ 1).  (Download)

พัชรี ผาสุข และรณกร กิติพชรเดชาธร. (2564). การการเปรียบเทียบศักยภาพทางธุรกิจการค้าชายแดนในจังหวัดหนองคาย-แขวงเวียงจันทร์ สปป.ลาว โดยประยุกต์เครือข่าย
       ทางสังคม. วารสารปัญญาภิวัฒน์, 13(3) (กันยายน-ธันวาคม 2564), 1-12. 

วุฒิภาค พูลบัว, พัชรี ผาสุข และนงเยาว์ อุทุมพร. (2564). การบริหารขององค์การชั้นนำสู่ห่วงโซ่อุปทานสีเขียวเต็มตัว. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, 12(1)
       (มกราคม-มิถุนายน 2564), 329-344. 

พัชรี ผาสุข, รณกร กิติพชรเดชาธร และณัฐวุฒิ เกิดรัตน์. (2564). การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแบบการยอมรับเทคโนโลยีสารสกัดสมุนไพรในการเลี้ยงไก่เนื้อ.
       วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร, 38(1) (มกราคม-เมษายน 2564), 95-107. (TCI กลุ่มที่ 1).

พุทธคุณ เพ็ญภู่, พัชรี ผาสุข และณัฏฐ์ธนิน เอื้อศิลป์. (2564). การศึกษาประสิทธิภาพการจัดการของโรงพยาบาลทหารบกโดยการวิเคราะห์เส้นห่อหุ้มข้อมูล. 
       การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9 วันที่ 6 พ.ย. 2564 หน้า 597-606.

Srisuksai, P. (2021). Microfinance and the Rural Poor: Evidence from Thai Village Funds. Journal of Asian Finance, Economics and Business, 8(8) (August 2021), 433-442. (Download)

Vajrapatkuland, A. and Rojniruttikul, N. (2021). Job Vacant Position Forecasting in Thailand. the 4th International Conference on Business, Informatics, and Management
       from 9 to 10 September 2021.

Vajrapatkuland, A. and Rojniruttikul, N. (2021). The Forecast of Thai Exchange Rate. the 4th International Conference on Business, Informatics, and Management
       from 9 to 10 September 2021.

Vajapatkul, A. (2021). The Shock Reaction in a Simple Closed Economy. WSEAS TRANSACTIONS on MATHEMATICS, 20 (May 2021), 264-275. 

Rojniruttikul, N., and Vajapatkul, A. (2021). ICT and Thai Economic Growth Nexus in the Bayesian VAR Model. In Proceeding of IECC 3rd International Electronics
       Communication Conference (IECC), July 08–10, 2021, Ho Chi Minh City, Vietnam. (pp. 37–44). 

Rojniruttikul, N., and Vajapatkul, A. (2021). On the Forecast of Thai Industry Value Added. In Proceeding of IECC 3rd International Electronics Communication
       Conference (IECC), July 08–10, 2021, Ho Chi Minh City, Vietnam. (pp. 68–73). 

Rueangrit, P., Jatuporn, C., Suvanvihok, V. and Wanaset, A. (2020). Forecasting production and export of Thailand’s durian fruit: An empirical study using the
       Box–Jenkins approach. Humanities and Social Sciences Letters, 8(4) (November 2020), 430-437.

Saleerut, S., Jatuporn, C., Suvanvihok, V. and Wanaset, A. (2020). Price adjustment of oil palm and palm oil in Thailand to the world price of the palm oil market.
       Asian Journal of Agriculture and Rural Development, 10(2) (September 2020), 690-697.

Jatuporn, C., Sukprasert, P., Tongchure, S., Suvanvihok, V., Thongkaew, S. (2020). Forecasting import demand of table grapes: Empirical evidence from Thailand. 
       Asian Journal of Agriculture and Rural Development, 10(2), 578-586.   (Download)

ไพศาล เรืองฤทธิ์, เฉลิมพล จตุพร, วสุ สุวรรณวิหค, อภิญญา วนเศรษฐ. (2563). การพยากรณ์ราคาทุเรียนในประเทศและราคาทุเรียนส่งออกของประเทศไทย. วารสารบริหารธุรกิจ
       มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2(2), 19-31. (Download)

สุริยะ หาญพิชัย, เฉลิมพล จตุพร และวสุ สุวรรณวิหค. (2563). ปัจจัยที่ส่งผลต่อหนี้สินครัวเรือนเกษตรกรในจังหวัดลพบุรี. Journal of Modern Learning Development, 5(5)
       (กันยายน-ตุลาคม 2563), 309-320. 

ธัญญาลักษณ์ ศรีโชค, เฉลิมพล จตุพร, พัฒนา สุขประเสริฐ และสุวิสา พัฒนเกียรติ. (2563). การรับรู้และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเกษตรกรผู้ปลูกองุ่น
       รับประทานสด. วารสารเกษตรพระจอมเกล้า, 38(1) (มกราคม – มีนาคม 2563), 60-71. (Download)

วสุ กุลสังคหะกิจ, เฉลิมพล จตุพร และวสุ สวรรณวิหค. (2563). การประเมินผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่ออุตสาหกรรมสายการบิน
       ต้นทุนต่ำ: กรณีศึกษาเที่ยวบินขาเข้าระหว่างประเทศของไทย.
เผยแพร่ผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายความร่วมมือวิชาการ-วิจัยสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 13,
       วันที่ 17-18 กันยายน 2563 ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพมหานคร. (น. 445-454). 

ผกามาศ คุ่มเคี่ยม, เฉลิมพล จตุพร, วสุ สุวรรณวิหค และภูดินันท์ อดิทิพยางกูร. (2563). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการผลิตมังคุดของเกษตรกรในจังหวัดพัทลุง. เผยแพร่ผลงาน
       ในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาการจัดการ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 7, วันที่ 12 กันยายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (น. 26-32). 

ธนาภรณ์ ผ่องศรี, เฉลิมพล จตุพร, ภักดี มะนะเวศ และภูดินันท์ อดิทิพยางกูร. (2563). การพยากรณ์ปริมาณการส่งออกข้าวไทยไปจีน: กรณีศึกษาเชิงประจักษ์ด้วยวิธีการทาง
       อนุกรมเวลา
. เผยแพร่ผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาการจัดการ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 7, วันที่ 12 กันยายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
       (น. 43-48).

รณกร กิติพชรเดชาธรพัชรี ผาสุข. (2563). การตอบสนองและการปรับตัวเชิงพื้นที่ของภูมิภาคทั่วโลก : บทเรียนจากการระบาทของโควิด-19. วารสารวิทยาการจัดการ
       มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
, 2(4), (กรกฎาคม – สิงหาคม 2563). (Download)

รัตนาภรณ์ ลีลาพากเพียร, พัชรี ผาสุข. (2563). อรรถประโยชน์ส่วนเพิ่มในรูปตัวเงินของเกษตรกรต่อกลยุทธ์การรับซื้ออ้อยของโรงงานน้ำตาลในภาคตะวันออกของประเทศไทย. 
        งานประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 8 ประจำปี 2563, หน้า 920-929, 28 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
         วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร. (Download)

ปฐมพร ทองคำ, พัชรี ผาสุข, วสุ สุวรรณวิหค. (2563). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ. งานประชุมวิชาการระดับชาติ
         นนทรีอีสาน ครั้งที่ 8 ประจำปี 2563, หน้า 1073-1084, 28 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
         จังหวัดสกลนคร. (Download)

Srisuksai, P. (2020). Rubber Pricing Model: Theory and Evidence. Journal of Asian Finance, Economics and Business, 7(11) (November,2020), 013–022. (Download)

Toyama, M., and Suvanvihok, V. (2020). The Opportunities for Open and Distance Education in the Enhancement of Migrant Labour Skills and Competencies in
       ASEAN: The Case of Thailand. ASEAN Journal of Open and Distance Learning, 12(2) (June 2021), 42-54.

Jarungrattanapong, R. (2020). Joint-liability and dynamic incentive mechanisms in microlending: Evidence from lab-in-the-field experiments in Thailand,
       Kasetsart Journal of Social Sciences, 41(2) (May – August 2020), 407–414. doi: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/kjss/article/view/232583.

Jarungrattanapong, R.,  Boonmanunt, S. (2020). Collective action and other-regarding behavior: an assessment of games vs reality in Thailand.     
       Environmental Economics and Policy Studies 22, 485-507. (Download)

Vajapatkul, A. (2020). The shock reaction in a simple small open economy. Advances in Mathematics: Scientific Journal, 9 (September 2020), 7417–7427.
       doi: https://research-publication.com/wp-content/uploads/2020/vol-9-n9/AMSJ-2020-N9-88.pdf. 

Thepmongkol A.,Vajrapatkul A. (2020). The shock reaction in a small open economy with price friction. Palarch’s Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology,
       17(10) (October 2020), 421-446. doi: https://www.archives.palarch.nl/index.php/jae/article/view/4353. 

Vajapatkul, A. (2020). Binary logistic model to quantify the relationship between entrepreneurship and country’s competitiveness. เผยแพร่ผลงานในการประชุมวิชาการ
       ระดับชาติด้านวิทยาการจัดการ สาขาวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 7, วันที่ 12 สิงหาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. นนทบุรี. (น. 33-42). 

Vajapatkul, A. (2020). A causal model of customer citizenship in the bank sector: a literature review. In Proceeding of Conference on Business, Informatics, and
       Management (the 3 rd ICBIM and NCBIM). Thailand, 16 September 2020, (pp. 89-104). 

Vajapatkul, A. (2020). VAR model for monetary policy analysis. In Proceeding of Conference on Business, Informatics, and Management (the 3 rd ICBIM and NCBIM).
       Thailand 16 September 2020, (pp. 111-121). 

Adirek Vajrapatkul (2020). Multinomial Logistic Model of the Entrepreneurship Determinants. 4th London – International Conference on Social Science &
       Humanities (ICSSH), 01-02 September 2020 (online). 

Adirek Vajrapatkul (2020). VAR Model for Fiscal Policy Analysis. 2nd Athens – International Conference on Social Science & Humanities (ICSSH),
       09-10 September 2020 (online). 

Apinya Wanaset (2020). The Contribution of International Trade and Investment to Economic Growth in Thailand. Journal of Economics and Management Strategy,
       7(1), 15-30. (Download)

Wanaset, A., Jatuporn, C. (2020). The rubber price structure of Thailand and impulse response to world price shock. Journal of Critical Reviews, 7(19),
       4429-4437. (Download)

Seerasarn, N., Miller, S.A., and Wanaset, A. (2020). Transitioning to Organic Rice Farming in Thailand: Drivers and Factors. Asian Journal of Agriculture and
       Rural Development
, 10(3) (October 2020), 740-748.

อธิวัฒน์ ลาภหลาย, อภิญญา วนเศรษฐ และวสุ สุวรรณวิหค. (2563). ปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภคเบียร์ในประเทศไทยและนโยบายภาครัฐ. วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์,
       14(21) (กรกฎาคม – ธันวาคม 2563), 1 – 14.

Tunjaroen, W., Jatuporn, C., Suvanvihok, V., Adithipyangkul, P. (2019). The empirical study of factors influencing coconut price in Thailand.
       International Journal of Management, Business, and Economics, 6(3), 141-147. (Download)

Kulthatpong, P., Jatuporn, C., Toyama, M. (2019). Forecasting the number of migrant workers in Thailand: Empirical study and discussion.
       St. Theresa Journal of Humanities and Social Sciences, 5(2), 1-18. (Download)

จุฬารัตน์ คำเภา, วสุ สุวรรณวิหค, วรรณารัตน์ ลีสุขสวัสดิ์, เฉลิมพล จตุพร. (2019). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการผลิตกาแฟของเกษตรกรในจังหวัดแม่ฮ่องสอน. การประชุมวิชาการระดับชาติและ
       นานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 14 (SPUCON2019), 19 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน, กรุงเทพมหานคร. (Download)

Datepumee, N., Sukprasert, P., Jatuporn, C., Thongkaew, S. (2019). Factors affecting the production of export quality durians by farmers in
       Chanthaburi province, Thailand. Journal of Sustainability Science and Management, 14(4), 94-105. (Download)

Jatuporn, C., Sukprasert, P., Tongchure, S., Suvanvihok, V., Thongkaew, S. (2019). Modeling and Forecasting Import Demand of Fresh Grapes
       of Thailand: A Case Study using ARIMA Approach. The SIBR 2019 Osaka Conference on Interdisciplinary Business & Economics Research,
       8(4). (Download)

Srisuksai, P. (2019). Optimal Obesity Investment: Theory and Evidence. International Journal of Economics and Management Systems, volume 4, 1-12.
      (Download)

Srisuksai, P. (2019). The Factors Affecting Mechanism of Thai Rice Pricing. In Proceeding of the 9th Academic International Conference on Social Sciences and Humanities,
       University of Cambridge, Cambridge, United Kingdom, 8th-10th April, 2019. (pp. 135). 

อภิชาต นามคง, พิทักษ์ ศรีสุขใส. (2562). การเปรียบเทียบผลการพยากรณ์ของแบบจำลองความล้มเหลวทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.
       วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร, 14(3), เดือนกันยายน – ธันวาคม, 13-26. (Download)

Vajrapatkul A., Sirisubtawee S., and Koonprasert S.. (2019) ‘An Application of an Impulsive CSOH Model for Managing Squirrels in the Coconut Farm’.
       Advances in Difference Equations. (Download)

Vajrapatkul A., Sirisubtawee S., and Koonprasert S.. (2019) ‘An Application of a delay CSOH Model for Managing Squirrels in the Coconut Farm’.
       International Journal of Engineering and Advanced Technology (IJEAT). (Download) 

Vajrapatkul A. and Sirisunhirun S. (2019). The causal relationship model of factors affecting the quality of life of people living in special economic zones.
       International Journal of Public Sector Performance Management. (Download)

Vajrapatkul A., Marksuk P. (2562).The determinants of the street food consumption in Thon Buri district, Thailand. เผยแพร่ผลงาน ใน
       The 4th National & the 1st International Academic Conference.The 35th Anniversary of the Faculty of Management Science 2019
       on “Sciences, Arts, and Research for Sustainable Development”. 11th – 12th February 2019.

Vajapatkul A. (2019). DIKI model of knowledge management. เผยแพร่ผลงาน ใน The 3st International Conference on Media Studies (ICMS 2019),
        Faculty of Management Science, Bansomdejchaopraya Rajabhat University, Thailand.

Vajapatkul A, Palakul P, Winnarogh C. (2019). The knowledge spiral in the DIKI model. เผยแพร่ผลงานใน The 3 st National and
       International Conference on International Multiconference on Management Science (IMMS 2 0 1 9 ) , Faculty of Management Science,
       Bansomdejchaopraya Rajabhat University, Thailand.

สัณฐิติ บรรยงเมธ กัลยานี ภาคอัต อภิญญา วนเศรษฐ และชนงการ ภมรมาศ (2562). การวิเคราะห์การดำเนินงานของธนาคารเฉพาะกิจที่ดำเนินธุรกรรม
       ด้านอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย. วารสารดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม หน้า 629-645. (Download)

Apinya Wanaset (2019). Ecotourism Development in Amphawa Firefly Watching Tour, Samut Songkhram Province, Thailand. International
       Conference on Economics, Management and Technology, Neu-Ulm University, Germany, 19-21 November.

Suwimon Hengpatana, Phannipha Anuruksakornkul, Apinya Wanaset, Taweesin Tangseng and Danuvas Suwanwong Satun (2019).
       UNESCO Global Geopark, The Readiness for Sustainable Tourism. Proceedings of International Conference on Biodiversity: IBD2019;
       pp.143 – 147, on 22- 24 May. (Download)

Apinya Wanaset. (2019). The Contribution of International Trade and Investment to Economic Growth in Thailand. International Conference
       on Research in Business, Management and Economics, Sapienza University di Roma, Italy, 10-12 May. 

นิตยา พิมพ์พัฒ อภิญญา วนเศรษฐ และพอพันธ์ อุยยานนท์. (2562). ความสัมพันธ์ระหว่างการลงทุนจากต่างประเทศกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ. วารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจปริทัศน์,
       15(2), เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม, 18-39. (Download)

Lin, Y. C., Yotimart, D., Wongchai, A., Jatuporn, C. (2018). An analysis of smart farmers’ perceptions towards the ASEAN economic community.
       WIT Transactions on Ecology and the Environment, 217, 293-303. (Download)

Daorattanahong, P., Wongchai, A., Kramol, P., Jatuporn, C. (2018). Efficiency differences on rice production between Thailand and Vietnam
       using Meta-frontier. International Journal of Management and Business Research, 8(1), 22-23. (Download)

ดวงใจ โยธาวงษ์ , พัฒนา สุขประเสริฐ, เฉลิมพล จตุพร. (2561). ความต้องการในการฝึกอบรมหลักสูตร การเพาะเห็ดของโครงการลูกพระดาบส. วารสารสมาคมนักวิจัย (สาขามนุษยศาสตร์และ
       สังคมศาสตร์), 23(3), 165-177. (Download)

ไพรัตน์ พรมชน, พัฒนา สุขประเสริฐ, เฉลิมพล จตุพร, กิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ และสุวิสา พัฒนเกียรติ. (2561). ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตองุ่นรับประทานสด: การวิเคราะห์เบื้องต้น.
       สยามวิชาการ, 19(2), 1-13. (Download)

Wanaset, A. (2018). The Relationship between Capital Market and Economic Growth in Thailand. วารสารเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ, 5(1), 25-38.
      (Download)

Ouyyanont, P. and Wanaset, A. (2018). Cooperative Contract Farming for Income Stability of Small Scale Farmers in Thailand. Business
       Administration and Economics Review, 14(1), 146-160. (Download)

พอพันธ์ อุยยานนท์, ศิริพร สัจจานันท์, ฐิติมา โห้ลำยอง และอภิญญา วนเศรษฐ. (2561). การคุ้มครอง พื้นที่เกษตรกรรม: กรณีศึกษาพื้นที่การปลูกทุเรียนจังหวัดนนทบุรี. วารสาร
       ศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา, 10(19), 88-101. (Download)

Vajrapatkul A., Sirisubtawee S., and Koonprasert S.. (2018) ‘On Numerical Solutions of Fractional-Order with a Delay of CSOH Model’, เผยแพร่ผลงานใน
       The International MultiConference of Engineers and Computer Scientists 2018 (IMECS2018), Hong Kong. (Download)

กชกร เอี่ยมอ้น และอภิญญา วนเศรษฐ. (2561). การศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนในธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในเมืองพัทยา กรณีบริษัท รัน เอกเชนท์ จำกัด,
       วารสารมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์, 4(2), เดือนมิถุนายน – กันยายน. หน้า 150-160. (Download)

เจนจิรา ศิลาโคตร, พัฒน์ พัฒนรังสรรค์, ศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์ และอภิญญา วนเศรษฐ. (2561). อัตราภาษีสรรพสามิตที่เหมาะสมของบุหรี่ซิกาแรตสำหรับประเทศไทย. วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช,
       31(1), 108-125. (Download)

ศรัญญา บุญคง อัจฉรา ชีวตระกูลกิจ และอภิญญา วนเศรษฐ. (2561). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจใช้บริการพร้อมเพย์ของเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
       การทุจริตแห่งชาติ ภาค 6. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 12(2), กรกฎาคม-ธันวาคม, 548 -563. (Download)

ทักษ์ดนัย จะมะลี และอภิญญา วนเศรษฐ. (2561). การวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลตอบจากการลงทุนในกองทุนรวมตราสารทุนที่ลงทุนในดัชนี SET 50 วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์,
       12(17), เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม. หน้า 23-38. (Download)

สุพัฒน์ ทองแก้ว, พัฒนา สุขประเสริฐ และเฉลิมพล จตุพร. (2560). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อทุเรียนในภาคตะวันออกของประเทศไทย: กรณีศึกษาผู้ประกอบการ. วารสารวิจัยและ
       ส่งเสริมวิชาการเกษตร, 34(3), 63-72. (Download)

เพ็ญฑิตา เอี่ยมชม, เฉลิมพล จตุพร, พัฒนา สุขประเสริฐ และสุวิสา พัฒนเกียรติ. (2560). การปรับตัวของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวต่อสถานการณ์ภัยแล้งในอำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี. วารสาร
       เกษตรพระวรุณ, 14(2), 191-198. (Download)

อรพิมพ์ สุริยา, เฉลิมพล จตุพร, พัฒนา สุขประเสริฐ และสุวิสา พัฒนเกียรติ. (2560). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการผลิตกล้วยหอมของเกษตรกรในอำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี. วารสารปัญญาภิวัฒน์,
       9(2), 208-218. (Download)

สุพัฒน์ ทองแก้ว, พัฒนา สุขประเสริฐ และเฉลิมพล จตุพร. (2560). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อทุเรียนในภาคตะวันออกของประเทศไทย: กรณีศึกษาผู้บริโภค. แก่นเกษตร, 45(4),
       593-600. (Download)

Srisuksai, P. (2017). Asset Pricing Model with Liquidity Variables in Stock Market. International Journal of Economics and Management
       System, 2, 356 – 365. (Download)

Srisuksai, P. (2017). Uncovered Interest Rate Parity: In the Case of Thailand. Proceeding of the 12th National Conference: Health and
       Wellness, Dhurakij Bundit University, March 3rd, 2017.

Srisuksai, P. and Onjung, P. (2017) Factors affecting saving in national savings fund of the self- employment in Muang Kabi district.
       RUMTT Global Business and Economics Review, 12(1), 99-111. (Download)

Toyama, M., To-arj, R., Pantavisit, S., Wanaset, A. (2017). Community and Integrated Flood Management: Case Study of Chaopraya and
       Thachin Basins, Thailand”. Proceeding in International Conference on 2017 Special Focus: Cross Cultural and Global Repeats
       as Interdisciplinary Practice, Hiroshima, Japan, 26-28 July 2017. (Download 1) (Download 2)

ศศิวิมล  ตันติวุฒิ และมนูญ โต๊ะยามา. (2560). นโยบายและมาตรการสวัสดิการแรงงานต่างด้าวกับการเคลื่อนย้ายแรงงานจากประเทศเมียนมา ลาว และกัมพูชามาสู่ประเทศไทย เผยแพร่การประชุม
       เสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 7 หน้า 339 – 353. นนทบุรี:   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

อภิญญา  นิลยอง, เรวดี  จรุงรัตนาพงศ์  และอรพรรณ ศรีเสาวลักษณ์. (2560). การวิเคราะห์ต้นทุนและประสิทธิผลของการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน
       อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี. เผยแพร่ผลงานในการประชุมเสนอผลงานวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560, วันที่ 30 มิถุนายน 2560
       ณ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, (น. 344 – 356)

ณิชนันทน์ รัตน์ไทรแก้ว, เรวดี จรุงรัตนาพงศ์ และอรพรรณ ศรีเสาวลักษณ์. (2560). การแบ่งบัญชีในใจ การควบคุมตัวเอง การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง และการออมของบุคคล, วารสารเศรษฐศาสตร์
       มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 21(2), 45-63. (Download)

Vajapatkul A. (2017). The cointegrating walk of Thailand’s interest rate. เผยแพร่ผลงาน ใน The 1st National and International Conference 2017
       on Education For Sustainable Localiy Development on 29 July 2017.

ดวงใจ พรหมมินทร์ และอภิญญา วนเศรษฐ. (2560). ความสัมพันธ์ระหว่างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีมูลค่าเพิ่มกับผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ. วารสารเศรษฐศาสตร์
       และนโยบายสาธารณะ, 8(16), 1-17. (Download)

Wanaset, A. (2017). The Relationship between Capital Market and Economic Growth in Thailand. International Journal of Art and Science
       Conference, University of Freiburg, Germany, 28 November to 1 December. 

สุภัทฌา สุธาสันติรักษ์ และอภิญญา วนเศรษฐ. (2560). ความสัมพันธ์ระหว่างภาษีมูลค่าเพิ่มและการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย. วารสารเศรษฐศาสตร์สุโขทัยธรรมาธิราช,
       1(1), 15-31. (Download)

Wanaset, A. (2017). Cooperative Contract Farming for Income Stability of Retail Farmers.  International Journal of Art and Science
       Conference, Venice, Italy, June 20-23.

Supriyasilp, T., Pinitjitsamut, M., Pongput, K., Wanaset, A., Boonyanupong, S., Rakthai, S. and Boonyasirikul, T. (2017). A Challenge of
       Incentive for Small Hydropower Commercial Investment in Thailand. Renewable Energy, 111, 861–869. (Download)

Jatuporn, C., Sukprasert, P., Chulaphan, W. and Sriariyawat, S. (2016). Assessing the impact of exchange rate on major agricultural
       export commodities of Thailand. International Journal of Agricultural Technology, 12(6), 973-982. (Download)

เฉลิมพล จตุพร และพัฒนา สุขประเสริฐ. (2559). การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงด้านราคาในตลาดยางพาราของประเทศไทย. RMUTT Global Business and Economics Review,
       11(2), 1-10. (Download)

เฉลิมพล จตุพร และพัฒนา สุขประเสริฐ. (2559). ตัวแบบพยากรณ์ผลผลิตและปริมาณส่งออกยางพาราของประเทศไทย. แก่นเกษตร, 44(2), 219-228. (Download)

Pilachai, R., Phasuk, P., Kummee, P., Chumpol, Y. and Thongdee, W. (2016). Economic and Reproductive Performances of Two Estrus
       Synchronization Protocols in Dairy Cows. Proceeding of 4th Rajabhat University National and International Research and  
       Academic Conference (RUNIRAC IV), Thailand, Nov 22 -24. (Download)

Jarungrattanapong, R., Olewiler, N. and Nabangchang, O. (2016). A PES program to support elephant conservation and reduce human-elephant
       conflict in Thailand in Co-investment in ecosystem services: global lessons from payment and incentive schemes, edited by
       Sara Namirembe, Beria Leimona, Meine van Noordwijk and Peter Minang. The World Agroforestry Centre. Bogor, Indonesia.

อดิเรก วัชรพัฒนกุล.(2559). ผลกระทบของการเปิดทำการค้าต่อระดับราคา. คณะวิทยาการจัดการ. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. เผยแพร่ผลงาน
        ในการประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี 2560 ครั้งที่ 2 “เศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 จัดโดย
        คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี.

อดิเรก วัชรพัฒนกุล.(2559). ตัวแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความตั้งใจของผู้ประกอบการในการเริ่มต้นธุรกิจ. เผยแพร่ผลงาน ใน การประชุมวิชาการ
        ระดับชาติประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 “การจัดการเพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาทางสังคมในยุคแห่งวิวัฒนาการทางเทคโนโลยี”
        วันที่ 16 มิถุนายน 2560 จัดโดยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.

Wanaset, A. (2016). Financial Liberalization and Economic Growth in Thailand. Modern Management Journal, 14(2), 159-167.

Wanaset, A. (2016). Financial Liberalization and Economic Growth in Thailand. International Journal of Art and Science Conference, Vienna,
       Austria, April 17-21.

เฉลิมพล จตุพร, ศาสตริยา อนันท์ธนศาล และชิติพันธุ์ เชิดชูไชย. (2558). ผลกระทบจากการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจจีนที่มีต่อภาคเกษตรไทย. วารสารเศรษฐกิจการเกษตร, 61(703),
       7-10. (Download)

Ouyyanont, P. (2015). The Foundation of the Siam Commercial Bank and the Siam Cement Company: Historical Context and Alternative
       Historiographies. SOJOURN: Journal of Social issues in Southeast Asia, 30(2), 445-496. (Download)

Phasuk, P. (2015). The effects of free trade agreement (FTA) on economic growth in Thailand. Proceeding of 6th International Science,
       Social Science, Engineering and Energy Conference, Thailand, December 17-19.

Srisuksai, P. (2015). Asset Pricing Model with Liquidity Variables in Stock Market. Proceeding of 2015 International Symposium on
       Business and Management – Fall Session (ISBM 2015-Fall), Kyoto, Japan, September 8-10. (Download)

อรอุมา โต๊ะยามา, สมลักษณ์ คงเมือง และมนูญ โต๊ะยามา. (2558). การถ่ายทอดเทคโนโลยีและขีดความสามารถทางเทคโนโลยีของสถานประกอบการอุตสาหกรรมยาขนาดต่างๆในประเทศไทย. 
       วารสารไทยไภษัชยนิพนธ์, 10(1), 14-29. (Download)

มนูญ โต๊ะยามา, สมบัติ พันธวิศิษฏ์, อภิญญา วนเศรษฐ และรัชนี โตอาจ. (2558). การมีส่วนร่วมของชุมชนและเครือข่ายชุมชนในการจัดการอุทกภัย. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
       และการนำเสนอผลการวิจัย “มสธ, วิจัย ประจำปี 2558”, สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 8 เมษายน 2558

Toyama, M. in Toyama, O. et al. (2015). “Technology Transfer and Technological Capability in the Quality Control Process of
       Thai Manufacturers”, วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน ปีที่ 12 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม – ธันวาคม), หน้า 70-82” อยู่ในฐาน TCI กลุ่ม 1 ISSN 1905-0852

Suvanvihok, V. (2015). Technological Investment of Thai Industries and Government Support. NIDA Economic Review, 9(1), 72-98. (Download)

อดิเรก วัชรพัฒนกุล.(2558). กรอบการจัดการทุนมนุษย์ในภาครัฐ : กรณีศึกษาอำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย. เผยแพร่ผลงาน
       ในการประชุมวิชาการ ระดับชาติ ประจำปี 2559 SMEs ไทยก้าวไกลสู่สากล วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี.

อภิญญา วนเศรษฐ. (2558). เกษตรพันธะสัญญากับความมั่นคงทางรายได้ของเกษตรกร: กรณีการเลี้ยงไก่และหมูในเขตภาคกลาง. วารสารเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ, 2(2),
       94-105. (Download)

Nabangchang, O., Allaire M., Leangcharoen P., Jarungrattanapong R., and Whittington D. (2015). Economic costs incurred by households
       in the 2011 Greater Bangkok flood, Water resources research, 51, 58–77. (Download)

Barahona, J. F., Trejos, B., Lee, J. W., Chulaphan, W. and Jatuporn, C. (2014). Asymmetric price transmission in the livestock industry
       of Thailand. APCBEE Procedia, 8(2014), 144-148. (Download)

Chulaphan, W., Barahona, J. F., Jierwiriyapant, P. and Jatuporn, C. (2014). Do oil prices affect rice prices in Thailand? 2014 2nd
       International Conference on Social Science and Health (ICSSH 2014), 31 May-1 June, 2014, Taipei, Taiwan.

Srisuksai, P. (2014). Obesity with Optimal Health Investment and Intervention. Proceeding of the International Conference on Education
       and Leadership in Globalization: What does “think globally, act locally” mean for education around the world?, co-organized by
       the PSU Faculty of Education, Pattani Campus, and University of Missouri, USA, May 21-24, 2014. (Download)

Thanyasri, T. and Srisuksai, P. (2014). The transmission mechanism of the Thai monetary policy after the US. Sub-prime crisis.
       Proceeding of the 9th National conference of Economist, Kasetsart University Bangkok, January 11th, 2015.

Srisuksai, P.(2014). Obesity Model and Optimal Health Investment. Proceeding of The 14th International Convention of the East Asian
       Economic Association, Chulalongkorn University, Bangkok, November 1-2, 2014.

Toyama, O., Kongmuamg, S. and Toyama, M. (2014). Technology Transfer and Technological Capability: A Case Study in Manufacturing
       Process in Thai Pharmaceutical Industry, Silpakorn University Science and Technology Journal, 8(2), 51-61. (Download)

Wanaset, A. (2014). The Relationship between Exchange Rates and Prices under the Purchasing Power Parity: A Study of Thailand. Business
       Administration and Economics Review, 10(1), 32-43.

Barahona, J. F., Trejos, B., Lee, J. W., Chulaphan, W. and Jatuporn, C. (2013). Asymmetric price transmission in the artisan dairy industry
       of Honduras. Asian Journal of Empirical Research, 3(7), 851-859. (Download)

Chulaphan, W., Jatuporn, C., Chen, S. E. and Huang, W. C. (2013). Different causal relationships of export rice prices in the international
       rice market. American-Eurasian Journal of Agricultural and Environmental Sciences, 13(2), 185-190. (Download)

Phasuk, P. and Wann, J.W. (2013). Analysis of Key Factors to Develop an International Trade Policy of Thailand for Joining the Asean
       Economic Community (AEC). Proceeding of the Internatinal Conference on Managing the Asian Century, Springer, Singapore,
       127-137. (Download)

Srisuksai, P. (2013). Asset Pricing Model of Stock under Optimal Growth Model. Proceeding of APHEIT Conference, May 31, 2013. 

Saengwong, S., Jatuporn, C. and Roan, S. W. (2012). An analysis of Taiwanese livestock prices: Empirical time series approaches.
       Journal of Animal and Veterinary Advances, 11(23), 4340-4346. (Download)

Chulaphan, W., Jatuporn, C., Chen, S. E. and Jierwiriyapant, P. (2012). Causal impact price transmission of the rice market in Thailand.
       The 31st IASTED Asian Conference on Modeling, Identification and Control (AsiaMIC2012), 2-4 April 2012, Phuket, Thailand.

เฉลิมพล จตุพร, พนิดา ไพบูลย์จิตต์อารี และรัฐภูมิ อัฐรัตน์. (2555). เศรษฐมิติอนุกรมเวลาว่าด้วยเรื่องแบบจำลองที่ไม่สมมาตรของอัตราแลกเปลี่ยนดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อการส่งออกสินค้าเกษตรไทย.
       บทความในรายงานภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ปี 2554 แนวโน้ม ปี 2555. สำนักนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร: กรุงเทพมหานคร (หน้า 52-61).

Ouyyanont, P. (2012). Underdevelopment and Industrialization in Prewar Thailand. Australian Economic History Review, 52(1), 46-65.
       (Download)         

Phasuk, P. and Wann, J.W. (2012). Measuring Border Trade Competitiveness of Thailand: Application of Refined Index on Revealed
       Comparative Advantage (RCA). Proceedings of USM-AUT International Conference 2012, Malaysia, November 17 –18, 167, 815-828.
      (Download)

Srisuksai, P. (2012). Idiosyncratic Volatility and Expected Stock Returns: Evidence from Thailand. Applied Economics Journal, 19(2),
       66-89. (Download)

อภิญญา วนเศรษฐ. (2555). ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราแลกเปลี่ยนและราคาภายใต้ทฤษฎีความเท่าเทียมกันของอำนาจซื้อ: กรณีประเทศไทยและประเทศคู่ค้าที่สำคัญ. วารสารเศรษฐศาสตร์และ
       นโยบายสาธารณะ, 3(5), 27-45. (Download)

Wanaset, A. (2012). The Relationship between Exchange Rates and Prices under the Purchasing Power Parity: A Study of Thailand. The 7th
       International Conference in the “Regional Innovation and Cooperation in Asia” Pusan University, Korea, November 23-24.

Jatuporn, C., Chien, L. H., Sukprasert, P. and Thaipakdee, S. (2011). Does a long-run relationship exist between agriculture and
       economic development in Thailand? International Journal of Economics and Finance, 3(3), 227-233. (Download)

Chien, L. H., Jatuporn, C. and Narreto, O. M. C. (2011). Price analysis of domestic rice market in the Philippines. Empirical Economics
       Letters, 10(7), 639-646. (Download)

Saengwong, S., Jatuporn, C. and Roan, S. W. (2011). Modeling time series analysis between feedstuff and hog prices in Taiwan. The 3rd
       International Conference on Sustainable Animal Agriculture for Developing Countries (SAADC2011), 26-29 July 2011, Nakhonratchasima,
       Thailand. (Download)

Chien, L. H. and Jatuporn, C. (2011). Assessing supply and risk analysis on seafood products: Evidence for Thailand’s exports.
       The International Conference on Business and Information (BAI2011), 4-6 July 2011, Bangkok, Thailand.

Jatuporn, C. and Chien, L. H. (2011). Tourism development Vs CO2 emissions in Thailand. The 1st EnvironmentAsia International
       Conference on Environmental Supporting in Food and Energy Security: Crisis and Opportunity, 22-25 March 2011, Bangkok, Thailand. (Download)

Ueasin, N., Liao, S.Y. and Phasuk, P. (2011). Small and very small rice hulk power plant transportation network planning in Northeastern
       Thailand. Asian Economic Reconstruction and Development under New Challenges, 235-246. (Download)

Chien, L. H., Narreto, O. M. C. and Jatuporn, C. (2010). The impact of price transmission in the Philippine rice market: A time series
       analysis. The International Conference on Business and Information (BAI2010), 5-7 July 2010, Kitakyushu, Japan.

Srisuksai, P. (2010). Idiosyncratic Risk, Market Volatility and Expected Returns: Evidence from Thailand. Proceeding of Bangkok University
       Research Conference, May 25, 2011. Bangkok, Thailand.

Jarungrattanapong, R. and Thampapillai J. (2010). Relationship Between Income and Environmental Degradation: A Case Study of Thailand by
       in Sustainability Matters: Environmental Management in Asia, edited by Lye Lin-Heng, George Ofori, Malone- Lee Lai Choo, 
       Victor R Savage, and Ting Yen-Peng. World Scienctific Publishing Co. Pte. Ltd: Singapore. (Download)

Wanaset, A. (2010). Volatility Transmission of Exchange Rate in Five Southeast Asian Countries. The 5th International Conference
       in the “Regional Innovation and Cooperation in Asia” Ritsumeikan University, Japan, November 23-24.

Wanaset, A. (2010). Cuasal Relationship between Currencies in Five Southeast Asian Countries. Sukhothai Thammathirat, Economic Journal,
       5(1), 159-183.

Wanaset, A. (2009). The Quantity Theory of Money: Cointegration Test of Thailand. RMUTT Global Business and Economics Review, 4(2),
      25-38. (Download)

อภิญญา วนเศรษฐ. (2552). การบริหารการเงินส่วนบุคคลที่ทุกคนต้องรู้. แหล่งข้อมูล: http//:www.stou.ac.th.

Ouyyanont, P. (2008). The Crown Property Bureau in Thailand and the Crisis of 1997, Journal of Contemporary Asia, February, 2008. (Download)

Ouyyanont, P. (2008). The Crown Property Bureau from Crisis to Opportunities, in Pasuk Phongpaichit and Chris Baker (ed), Thai Capital
       after the 1997 Crisis, Chiangmai: Silkworm Press, 2008.

Srisuksai, P. (2008). Asset Pricing with Business Cycle, Transaction Cost and Liquidity. Working Paper, UTCC.

Srisuksai, P. (2008). Preferences toward Risk: Recovering Risk Aversion from SET50 Future Index. Working Paper, UTCC.

Jarungrattanapong, R. and Manasboonphempool, A. (2008). Adaptation Strategies for Coastal Erosion/Flooding: A Case Study of Two Communities
       in Bang Khun Thian District, Bangkok, TDRI Quarterly Review, 23(1), 11-18. (Download)

Wanaset, A. (2008). Sources of Exchange Rate Volatility in Thailand. NIDA Economic Review, 3(2), 17-26. (Download)

เฉลิมพล จตุพร, ศุภพร ไทยภักดี, ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์ และสาวิตรี รังสิภัทร์. (2550). แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของเกษตรกรและชุมชน: กรณีศึกษาแนวพระราชดำริ “ทฤษฎีใหม่” 
       และวิสาหกิจชุมชน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี. วิทยาสารเกษตรศาสตร์ (สาขาสังคมศาสตร์), 28(2), 265-275. (Download)

Srisuksai, P. (2007). Trade with Endogenous Financial Development. Working Paper, UTCC.

Srisuksai, P. (2007). Habit Formation and Relative Wealth with Endogenous Growth. Working Paper, UTCC.

อภิญญา วนเศรษฐ. (2550). ตราสารอนุพันธ์. RMUTT Global Business and Economics Review, 3(5), 19-26.

Huq, M. and Toyama, M. (2006). An analysis of factor influencing the development of new products in the Thai food industry. International
       of Technology Management and Sustainable Development, 5(2), 159-172. (Download)

อภิญญา วนเศรษฐ. (2549). RMF…อีกทางเลือกของการออม. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย, 1(1), 99-105. (Download)

Ouyyanont, P. and Tsubouchi, Y. (2001). Aspects of the Place and Role of the Chinese in late Nineteenth Century Bangkok, Southeast Asian
      Studies, 39(3), 384-397. (Download)

ปิยะศิริ  เรืองศรีมั่น  และกุลลินี  มุทธากลิน. (2542). การพัฒนาทางเลือก: วิถีทางสู่การพัฒนาแบบยั่งยืนของประเทศไทยวารสารสุโขทัยธรรมาธิราช, 12(2), 108-124.

5. รองศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา วนเศรษฐ