คู่มือที่เกี่ยวข้องสำหรับเจ้าหน้าที่ ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ ของสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

   สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มีการจัดทำคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และคู่มือหรือแนวทางการให้บริการสําหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
โดยมีรายละเอียดดังนี้