อาจารย์ประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร. พิทักษ์ ศรีสุขใส

(Assoc. Prof. Dr. Pithak Srisuksai)

                                                                                         วุฒิการศึกษา: ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ), บธ.ม.(บริหารธุรกิจ), 
                                                                                                           วท.ม.(เศรษฐศาสตร์), Ph.D.(Economics) (International Program)
                                                                                                           มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย                                                                                                                                                                 ความเชี่ยวชาญ: Financial Economics Econometrics Money and Banking
                                                                                         E-mail address: pithak.sri@stou.ac.th

                  ประวัติส่วนตัวและผลงาน

รองศาสตราจารย์ ดร. อภิญญา วนเศรษฐ

(Assoc. Prof. Dr. Apinya Wanaset)

                                                                                               วุฒิการศึกษา: วท.บ.(เศรษฐศาสตร์), บธ.ม.(บริหารธุรกิจ), พบ.ม.(พัฒนาการเศรษฐกิจ),
                                                                                                                   Ph.D.(Economics) (International Program)
                                                                                                                   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
                                                                                               ความเชี่ยวชาญ: เศรษฐศาสตร์การเงิน, เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
                                                                                                                     และเศรษฐศาสตร์พัฒนา
                                                                                               E-mail address: apinya.wan@stou.ac.th

                          ประวัติส่วนตัวและผลงาน  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉลิมพล จตุพร

(Asst. Prof. Dr. Chalermpon Jatuporn)

                                                                                               วุฒิการศึกษา: วท.บ.(ประมง), ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ), น.บ. (นิติศาสตร์),
                                                                                                                        วท.ม. (วิจัยและพัฒนาการเกษตร), ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ประยุกต์)
                                                                                                                        Ph.D. (Applied Economics) National Chung Hsing University
                                                                                               ความเชี่ยวชาญ: เศรษฐศาสตร์เกษตร, เศรษฐมิติประยุกต์, อนุกรมเวลาและการพยากรณ์
                                                                                               E-mail address: chalermpon.jat@stou.ac.th; jatuporn.stou@gmail.com

                                    ประวัติส่วนตัวและผลงาน  (Personal Website)               

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยะศิริ ก้องวิริยะไพศาล

(Asst. Prof. Dr. Piyasiri Kongwiriyapisal)

                                                                               วุฒิการศึกษา: เศรษฐศาสตรบัณฑิต, วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)                                                                                                                              บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์)
                                                                                                  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
                                                                               ความเชี่ยวชาญ: เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
                                                                               E-mail address: piyasiri.rua@stou.ac.th   

                               ประวัติส่วนตัวและผลงาน              

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัชรี ผาสุข

(Asst. Prof. Dr. Padcharee Phasuk)

                                                                                              ตำแหน่งบริหาร: ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์                       
                                                                                              วุฒิการศึกษา: วศ.บ.(วิศวกรรมเซรามิก), ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ),
                                                                                                                 Ph.D. (Applied Economics)  National Chung Hsing University
                                                                                              ความเชี่ยวชาญ: เศรษฐศาสตร์การจัดการ, ระเบียบวิธีการวิจัย, สถิติเศรษฐศาสตร์, 
                                                                                                                    เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
                                                                                              E-mail address: padcharee.pha@stou.ac.th; pad-1006@hotmail.com; 
                                                                                                                     padcharee@gmail.com

                      ประวัติส่วนตัวและผลงาน
อ.ภูดินันท์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภูดินันท์ อดิทิพยางกูร

(Asst. Prof. Dr. Pudinan Adithipyangkul)

                                                                                               ตำแหน่งบริหาร: รองประธานกรรมการประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์                                             
                                                                                               วุฒิการศึกษา: ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์), ศ.ม.(เศรษฐศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
                                                                                                                        ปร.ด. (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
                                                                                               ความเชี่ยวชาญ: เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
                                                                                               E-mail address: pudinan.adi@stou.ac.th

                         ประวัติส่วนตัวและผลงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เรวดี จรุงรัตนาพงศ์

(Asst. Prof. Dr. Rawadee Jarungrattanapong)

                                                                                     วุฒิการศึกษา: วท.บ.(สถิติ), พบ.ม.(พัฒนาการเศรษฐกิจ), M.S.(Environmental Management),
                                                                                                        Ph.D.APS. (Environmental Economics) Ritsumeikan Asia Pacific University
                                                                                     ความเชี่ยวชาญ: เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม และเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม
                                                                                     E-mail address: rawadee.jar@stou.ac.th

                          ประวัติส่วนตัวและผลงาน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อดิเรก วัชรพัฒนกุล

(Asst. Prof. Dr. Adirek Vajrapatkul)

                                                                                วุฒิการศึกษา: บธ.บ. (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
                                                                                                   ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
                                                                                                   ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
                                                                                                   M.M. (Entrepreneurship Management), International Program มหาวิทยาลัยมหิดล
                                                                                                   M.B.A. (General Management), International Programมหาวิทยาลัยรามคำแหง
                                                                                                   Ph.D. (Applied Mathematics), English Program มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
                                                                                                         พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
                                                                                                   รป.ด. (นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ) มหาวิทยาลัยมหิดล
                                                                                                   Ph.D. (Economics), International Program  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

                                                                                  ความเชี่ยวชาญ: คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับเศรษฐศาสตร์, เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการบริหาร,                                                                                                                  เศรษฐศาสตร์มหภาคและนโยบายสาธารณ
                                                                                  E-mail address: adirek.v@gmail.com, adirek.vaj@stou.ac.th

                         ประวัติส่วนตัวและผลงาน   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชนี โตอาจ

(Asst. Prof. Rachanee To-arj)

                                                                                       วุฒิการศึกษา: ศ.บ.(การเงินการธนาคาร), M.A.(Economics), University of Missouri Columbia
                                                                                       ความเชี่ยวชาญ: เศรษฐศาสตร์มหภาค เศรษฐศาสตร์ภาครัฐ และเศรษฐศาสตร์พัฒนา
                                                                                       E-mail address: rachanee.toa@stou.ac.th

                          ประวัติส่วนตัวและผลงาน  

อาจารย์ ดร. วสุ สุวรรณวิหค

(Dr. Vasu Suvanvihok)

                                                                                              ตำแหน่งบริหาร: เลขานุการประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์                       
                                                                                              วุฒิการศึกษา: วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า), บธ.ม.(บริหารธุรกิจ),
                                                                                                                 Ph.D.(Economics) (International Program)
                                                                                                                 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
                                                                                              ความเชี่ยวชาญ: เศรษฐศาสตร์ภาครัฐ เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม และเศรษฐศาสตร์
                                                                                                                    อุตสาหกรรม
                                                                                              E-mail address: vasu.suv@stou.ac.th

                        ประวัติส่วนตัวและผลงาน