• “โครงการอบรมหลักสูตร Fundamental Data Science for Data Scientist using Python” วันที่ 30 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2566 ณ ห้องอบรม 306 ชั้น 3
  อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ ศรีสุขใส และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิเรก วัชรพัฒนกุล  คลิก 
 • ประชุมทางวิชาการ เรื่อง การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 และนานาชาติครั้งที่ 5 “วิทยาการจัดการวิชาการ 2023 BCG Model : พลิกฐานคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน” วันที่ 30 มิถุนายน 2566 ในรูปแบบ online โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิเรก วัชรพัฒนกุล 
   linkบทความ  (ทั้ง 2 บทความ อยู่หน้า 60 และหน้า 72)
 • การประชุมวิชาการ The 5th International Business Conference: Small Firm Internationalization and International Entrepreneurship – “Managing Sustainable Innovation” ระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน 2565  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิเรก วัชรพัฒนกุล คลิก
 • โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานเลขานุการกิจสาขาวิชา ในยุค New Normal และการสื่อสารเพื่อการทำงานเป็นทีม
  อย่างมีประสิทธิภาพ” แบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Microsoft Teams (สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ นิเทศศาสตร์ วิทยาการจัดการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เศรษฐศาสตร์ เกษตรศาสตร์และสหกรณ์ และพยาบาลศาสตร์) วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 และแบบเผชิญหน้า ณ จังหวัดเพชรบุรี ระหว่าง
  วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2565 คลิก
 • การประชุมการสนทนากลุ่ม (focus group) เพื่อระดมสมองและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาหลักสูตร ที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ผู้ใช้บัณฑิต และการพัฒนาประเทศ ออนไลน์ด้วยโปรแกรม Microsoft Teams ในวันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น.  คลิก
 • รายงานผลโครงการอบรม Financial Risk Manager (FRM) ระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม  – 26 ตุลาคม  2562  ณ Financial Service Academy กรุงเทพมหานคร
  และโครงการอบรม 
  IC refresher และ migration ระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน 2562 ณ สมาคมบริษัทจัดการลงทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  โดย 
  รศ.ดร.พิทักษ์  ศรีสุขใส
   
     Report
 • บทความสืบเนื่องจากโครงการประชุมสัมมนาและศึกษาดูงาน ณ Kyoto University เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น เมื่อ วันที่ 14-21 พฤศจิกายน 2562 ณ เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น โดย ศาสตราจารย์ ดร.พอพันธ์ อุยยานนท์   รองศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา วนเศรษฐ  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี จรุงรัตนาพงศ์   Report
 • บทความสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  The 2019 International Conference on    Management and Education (MAE 2019) และ The IRES – 648th International Conference on Economics and Social Science (ICESS) เมื่อวันที่  4 – 11 กรกฎาคม 2562 ณ เมืองโตเกียวและโอซากา ประเทศญี่ปุ่น โดย ผศ.ปิยะศิริ เรืองศรีมั่น    Report
 • รายงานผลโครงการอบรมหลักสูตรต่ออายุ IC และ IA พื้นฐาน/สัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดย ผศ.ดร.พิทักษ์ ศรีสุขใส   คลิก   Report 
 • รายงานโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง “Academic International Conference on Interdisciplinary Business Studies” ณ University of Oxford, ประเทศอังกฤษ  คลิก
 • รายงานการประชุมวิชาการระดับนานาชาติเรื่อง “2016 International Conference on Business and Information (BAI 2016)”
  วันที่ 2-7 กรกฎาคม 2559 ณ เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น   1. Abstract   2. Report
 • รายงานการประชุมวิชาการระหว่างประเทศ เรื่อง International Conference of Social Science (CONFSS) วันที่ 19-21 กรกฏาคม 2559 ณ เมืองซับโปโร เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น  คลิก
 • รายงานการประชุมทางวิชาการ Fair Trade, Moral Economy and the Economy of Virtue Venue Faculty of Agriculture, Kinki University และศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 17-22 พฤษภาคม 2556 โดย รศ.ดร.พอพันธ์ อุยยานนท์ / ผศ.ดร.อภิญญา วนเศรษฐ /
  ผศ.รัชนี โตอาจ / อ.ภูดินันท์ อดิทิพยางกูร คลิก
 • รายงานการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์งานวิจัยเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 6 กันยายน 2556
  ณ มหาวิทยาลัย Chon Buk สาธารณรัฐเกาหลี โดย รศ. ดร.อรพรรณ ศรีเสาวลักษณ์ และรศ.ศิริพร สัจจานันท์ คลิก
 • รายงานการเข้าร่วมประชุม เรื่อง The Second Asian Conference on Sustainability Energy & The Environment 2012
  ณ โรงแรม Ramada เมืองโอซากา ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 1-7 พฤษภาคม 2555 โดย รศ.ดร.มนูญ โต๊ะยามา และ รศ.อรรฆย์คณา แย้มนวล
  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คลิก
 • รายงานการเข้าร่วมประชุม 2012 “International Conference on Business and Information” ณ เมือง Sapporo ประเทศญี่ปุ่น
  ระหว่างวันที่ 1-7 กรกฎาคม 2555 โดย รศ.ระวีวรรณ มาลัยวรรณ และผศ.ปิยะศิริ เรืองศรีมั่น คลิก
 • รายงานผลการประชุมทางวิชาการ “The 1st Congress of East Asian Association of Environment and Resource Economic”
  ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2553 ณ Hokkaido University Public Policy School, Sapporo ประเทศญี่ปุ่น
  โดย รศ.ดร.อรพรรณ ศรีเสาวลักษณ์  คลิก
 • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เดินทางไปศึกษาดูงานและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2553 ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัน วิทยาเขตสุวรรณภูมิ,
  ชุมชนคอยรุตตั๊กวา(ชุมชนอิสลามลำไทร) และสำนักสงฆ์บ่อเงินบ่อทอง  คลิก
 • รายงานผลการประชุมทางวิชาการ “โครงการ Inspired Solutions Empowering Learning – Using Technology to Collaborate, Adapt
  and Improve Adult Learning” ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2553 ณ SIM University, Singapore
  โดย รศ.ศิริพร  สัจจานันท์, รศ.ดร.พอพันธ์  อุยยานนท์ และ ผศ.อภิญญา วนเศรษฐ  คลิก
 • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เดินทางไปสัมมนาและศึกษาดูงาน “การเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต” วันที่ 26-29 มกราคม 2553
  ณ เมืองคุนหมิงและสิบสองปันนา ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน คลิก