ข่าวสำหรับนักศึกษา หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

  • การลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2566 ของนักศึกษา  คลิกที่นี่ 

  • การสอนเสริมเติมความรู้ แบบออนไลน์ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2566 สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการสอนเสริมได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  คลิกที่นี่ 

  • ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดวันสอบและวิธีการสอบของนักศึกษาระดับปริญญาตรี และผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตรในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 3) คลิกที่นี่                
  • นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนในระหว่างการศึกษา ขอให้ทำเรื่องลาพักการศึกษากับมหาวิทยาลัย

ภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 

  • การอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศาสตร์  
    ชุดวิชา 60499 ประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศาสตร์
    วันที่ 9 - 13 มิถุนายน 2566 ณ มสธ.
  • การอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา

กิจกรรมการสอนเสริม

ข้อมูลการสอบออนไลน์

32513