ข่าวสำหรับนักศึกษา หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

  • คำชี้แจงการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาพิเศษ/2564 ของนักศึกษา  คลิกที่นี่ 
  • การสอน​เสริมเติมความรู้ แบบออนไลน์ ภาค 2/2564 สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการสอนเสริมได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป คลิกที่นี่ 
  •     ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดวันสอบและวิธีการสอบของนักศึกษาระดับปริญญาตรี และผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตรในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 3)คลิกที่นี่
  •   นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนในระหว่างการศึกษา ขอให้ทำเรื่องลาพักการศึกษากับมหาวิทยาลัย

ภาคต้น ปีการศึกษา 2564 

  • การอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศาสตร์    
  • การอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา

กิจกรรมการสอนเสริม

ข้อมูลการสอบออนไลน์

32513