คณาจารย์และเจ้าหน้าที่สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ร่วมทำบุญ เวียนเทียน ฟังธรรม วันที่ 12 พฤษภาคม  2565  ณ อาคารตรีศร ชั้น 1  มสธ.