คณาจารย์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ร่วมทำบุญ เวียนเทียน ฟังธรรม เนื่องในวันอาสาฬหบูชา วันที่ 12 กรกฎาคม  2565  ณ อาคารตรีศร ชั้น 1  มสธ.