สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.สุริยะ หาญพิชัย ที่เข้ารับมอบโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 5 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุม 5209 อาคารสัมมนา 1 ชั้น 2 มสธ.