สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์จัดอบรมเข้ม ชุดวิชา 60796 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตเศรษฐศาสตร์ให้กับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ระหว่างวันที่ 13 -16 มิถุนายน 2567 ณ ห้อง 231-232 อาคารสัมมนา 2 ชั้น 2 มสธ. ศึกษาดูงานที่บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้พลังงานทดแทน BCPG Visitor Center และอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)