คณาจารย์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ร่วมงานฝึกซ้อม และพิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิต และมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563 – 2564 วันที่ 24 – 25 มิถุนายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี