สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์จัดอบรมเข้ม ชุดวิชา 60796 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตเศรษฐศาสตร์ให้กับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ระหว่างวันที่ 15 – 18 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้อง 231 อาคารสัมมนา 2 ชั้น 2 มสธ. และศึกษาดูงาน