สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์จัดอบรมเข้ม ชุดวิชา 60796 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตเศรษฐศาสตร์ให้กับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ระหว่างวันที่ 15 – 18 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้อง 231 อาคารสัมมนา 2 ชั้น 2 มสธ. และศึกษาดูงาน

3 -01- 2024

Continue Readingสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์จัดอบรมเข้ม ชุดวิชา 60796 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตเศรษฐศาสตร์ให้กับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ระหว่างวันที่ 15 – 18 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้อง 231 อาคารสัมมนา 2 ชั้น 2 มสธ. และศึกษาดูงาน

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์จัดอบรมเข้ม ชุดวิชา 60499 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศาสตร์ ภาคต้น ปีการศึกษา 2566 ให้กับนักศึกษาปริญญาตรี วันที่ 6 – 10 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุม 11 – 12 อาคารพิทยพัฒน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

3 -01- 2024

Continue Readingสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์จัดอบรมเข้ม ชุดวิชา 60499 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศาสตร์ ภาคต้น ปีการศึกษา 2566 ให้กับนักศึกษาปริญญาตรี วันที่ 6 – 10 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุม 11 – 12 อาคารพิทยพัฒน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช