สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์จัดอบรมเข้ม ชุดวิชา 60499 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศาสตร์ ภาคต้น ปีการศึกษา 2566 ให้กับนักศึกษาปริญญาตรี วันที่ 6 – 10 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมใหญ่ และห้องประชุมย่อย 11 – 12 อาคารพิทยพัฒน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช