โปรแกรม GRETL

มาทำความรู้จักกับโปรแกรม Gretl กัน !!! 

          Gretl (Gnu Regression, Econometrics and Time-series Library) ออกเสียงว่า “เกร็ทเทิล” เป็นโปรแกรมวิเคราะห์ทางเศรษฐมิติ ได้รับการพัฒนาโดย The Gretl Team
มีลักษณะเป็น Open-source ซึ่งอนุญาตให้บุคคลใดๆ ทำซ้ำ เผยแพร่ และ/หรือดัดแปลงซอฟต์แวร์ได้อย่างถูกต้องและโดยเสรี ภายใต้เงื่อนไขของ GNU General Public License (GPL)

          ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม Gretl มีทั้งเป็นแบบ Drop down menu และเขียนคำสั่งด้วย Gretl console และนอกจากการใช้งานและแสดงผลด้วยภาษาอังกฤษแล้ว
โปรแกรม Gretl ยังสนับสนุนการใช้งานและแสดงผลด้วยภาษา Albanian, Basque, Bulgarian, Catalan, Chinese, Czech, French, Galician, German, Greek, Italian, Polish, Portuguese (both varieties), Romanian, Russian, Spanish, Turkish และ Ukrainian โดยผลการวิเคราะห์จะแสดงอยู่ในรูปของไฟล์ LaTeX

          ตัวอย่าง เทคนิค/วิธีการวิเคราะห์ทางเศรษฐมิติที่พบในโปรแกรม Gretl ได้แก่
          – ตัวประมาณค่าพารามิเตอร์: Least Squares (LS), Maximum Likelihood (ML), GMM; Single-equation and system methods.
          – เทคนิคการวิเคราะห์ทางอนุกรเวลา: ARIMA, a wide variety of univariate GARCH-type models, VARs and VECMs (including structural VARs), unit-root and cointegration tests, Kalman filter, etc.
          – เทคนิคการวิเคราะห์ตัวแปรตามที่มีข้อจำกัด: Logit, Probit, Tobit, sample selection, interval regression, models for count and duration data, etc.
          – เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลผสม (ข้อมูลภาคตัดขวางแบบต่อเนื่อง): Panel-data estimators, including Instrumental Variables (IV), Probit and GMM-based dynamic
panel models.

ดาว์นโหลด โปรแกรม Gretl (For Window และ For Mac OS X) ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม พร้อมดาวน์โหลดคู่มือ (Gretl manual) ได้จากเว็บไซด์ (http://gretl.sourceforge.net/)
ดาวน์โหลด ข้อมูล (Datasets) ประกอบการฝึกปฏิบัติ รวมถึงไฟล์ข้อมูลจากหนังสือและตำราชื่อดังทางเศรษฐมิติ (Econometrics Textbooks) ได้จากเว็บไซด์ (http://gretl.sourceforge.net/gretl_data.html#jw)
ดาวน์โหลด หนังสือ Using Gretl for Principles of Econometrics ของ Lee C. Adkins (2014) ได้จากเว็บไซด์ (http://www.learneconometrics.com/gretl/)

==> คลิป VDO 01 แนะนำการติดตั้งโปรแกรม gretl
==> คลิป VDO 02 เรียนรู้…การทำงานของโปรแกรม gretl เพื่อการจัดการข้อมูลเบื้องต้น ตอน 1
==> คลิป VDO 03 
เรียนรู้…การทำงานของโปรแกรม gretl เพื่อการจัดการข้อมูลเบื้องต้น ตอน 2
==> คลิป VDO 04 
เรียนรู้…การทำงานของโปรแกรม gretl เพื่อการจัดการข้อมูลเบื้องต้น ตอน 3
     เอกสารประกอบ
 และ ไฟล์ regression01
==> คลิป VDO 05 
การวิเคราะห์การถดถอยและการแปลผลเบื้องต้น

     เอกสารประกอบ
==> คลิป VDO 06 การตรวจสอบและแก้ไขปัญหา Heteroskedasticity โดยใช้โปรแกรม gretl

     เอกสารประกอบ
==> คลิป VDO 07 การนำเข้าข้อมูลอนุกรมเวลา การสร้างตัวแปรแนวโน้มเวลา และการสร้างตัวแปรหุ่นฤดูกาล โดยการใช้โปรแกรม gretl

     ไฟล์ forecasting02

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล จตุพร 

==> ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม Gretl (For Window) (Download)
==> การวิเคราะห์การถดถอย (Download)
==> การวิเคราะห์แบบจำลองสองทางเลือก (Download)
==> การวิเคราะห์อนุกรมเวลาเบื้องต้น (Download)
==> การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวและการปรับตัวระยะสั้น (EG Cointegration and ECM) (Download)
==> แบบจำลอง Vector Autoregressive (VAR) และการประยุกต์ (Download)
==> การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวและการปรับตัวระยะสั้น (Johansen Cointegration and VECM) (Download)
==> การพยากรณ์ทางอนุกรมเวลา (Download)

หมายเหตุ: คู่มือการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางเศรษฐมิติ Gretl ได้จัดทำขึ้นเพื่อสรุปเนื้อหาและแนวฝึกปฏิบัติให้กับนิสิต-นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป สามารถใช้โปรแกรม Gretl ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและเศรษฐมิติเบื้องต้น โดยไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ เนื่องจากโปรแกรม Gretl เป็น Open-source ที่อนุญาตให้มีการเผยแพร่หรือทำซ้ำได้โดยเสรี เช่นเดียวกับ โปรแกรม R อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจมากขึ้น ผู้ใช้คู่มือเล่มนี้ควรศึกษารายละเอียดเนื้อหาด้านทฤษฎีเพิ่มเติมตามบรรณานุกรมที่ระบุไว้ท้ายเล่ม