สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2566 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2566 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://ogs.stou.ac.th/apply-graduate/ 2566 ดัง link แนบ