คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ร่วมงานสงกรานต์อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ประจำปี 2567 “สงกรานต์ประเพณี วิถีน้ำ วิถีไทยไทย” ร่วมสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ และออกร้านในงาน วันที่ 11 เมษายน 2567 ณ บริเวณชั้นล่างอาคารวิชาการ 3 มสธ.