สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ร่วมงานประเพณีลอยกระทง มสธ. “วัฒนธรรมวิถี ประเพณียี่เป็ง” วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ณ บริเวณสระน้ำหน้าอาคารวิทยทัศน์ มสธ.